• 6489 H hostinský, hostinská

      •  učebný odbor je určený chlapcom aj dievčatám – absolventom deviateho ročníka základnej školy

       

      •   štúdium je trojročné a je organizované v týždenných cykloch – týždeň je teoretické vyučovanie a týždeň je odborný výcvik

       

      •   štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, po jej úspešnom vykonaní získa absolvent výučný list, ktorý je dokladom o získaní stredného odborného vzdelania

       

      •   absolvent učebného odboru hostinský má po skončení štúdia predpoklady pre aktívne uplatnenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri výkone povolania. Ovláda obslužnú činnosť v rôznych zariadeniach spoločného stravovania a reštauráciách. Vie pripravovať jedlá teplej aj studenej kuchyne, vrátane diétnych jedál. Zvláda spracovanie, uchovávanie, skladovanie, ošetrovanie, konzervovanie potravín a úpravu potravín pre bežné a slávnostné príležitosti. Ovláda ošetrovanie všetkých druhov nápojov a prípravu miešaných nápojov. Vie upravovať tabule pri bežných a slávnostných príležitostiach. Je samostatný pri inkasovaní a vyúčtovaní tržieb. Ovláda zásady spoločenského správania a jednania so zákazníkom. Uplatní sa vo všetkých typoch zariadení spoločného stravovania.

       

      •   absolvent sa môže uchádzať o nadstavbové štúdium v študijnom odbore spoločné stravovanie a takto získať úplné stredné odborné vzdelanie