Navigácia


Mgr. Daniela Slavkovská

DEJ I. C

I. ÚVOD DO ŠTÚDIA DEJEPISU

DEJEPIS, DEJINY, HISTÓRIA.  ČLENENIE A PERIODIZÁCIA DEJÍN.  ORIENTÁCIA NA ČASOVEJ PRIAMKE.

DEJEPIS

  • historická veda (=história, historiografia, dejepis, dejepisná veda) - spoločenská veda , ktorá skúma, poznáva, a snaží sa pokiaľ možno objektívne interpretovať a hodnotiť ( vykladať, vysvetľovať ) dejiny na základe historických prameňov, pričom využíva historické metódy Historickou vedou sa zaoberá historik.
  • opis dejín spoločenského celku alebo kultúrnej činnosti, dejiny (napr. dejepis ľudstva); písané dejiny
  • vyučovací predmet o dejinách -  cieľom dejepisu ako vyučovacieho predmetu je rozvíjať hodnoty, sprítomniť minulý život a názorne reprodukovať minulosť ( HISTORIA EST MAGISTRA A VITAE = lat. príslovie,  história je učiteľkou života. Znamená to, že v histórii sa dá hľadať ponaučenie pre dnešok, aby smše sa  mohli vyhnúť  chybám našich predkov.)

*historiografia - prehľad historického bádania a výskumov

DEJINY  (HISTÓRIA)

  • v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore
  • v užšom zmysle len dejiny ľudstva, čiže vývojový proces ľudskej spoločnosti a jej jednotlivcov, najmä politickej, ekonomickej, ideologickej, sociálnej a kultúrnej podoby ľudskej existencie

História je prvá samostatná veda, ktorá sa oddelila od filozofie v antickom Grécku. Zakladateľmi histórie sú HERODOTOS a TUKYDIDES.  Herodotove Dejiny” sú prvým zachovaným dielom gréckej historiografie. Opísal v nich grécko-perzské vojny a predchádzajúce udalosti, dejiny národov (Médi, Peržania, Egypťania, Skýti, Gréci), ktorých sa konflikt týkal. Obsahuje aj  opisy krajín, ktoré poznal z vlastných ciest (Malá Ázia, Egypt). Zaujímal sa však aj o príčiny a vplyvy udalostí.. KLIO bola múzou histórie.

ČLENENIE A PERIODÁZIA DEJÍN 

VECNÉ ČLENENIE – podľa predmetu skúmania (dejiny kultúry, športu, školstva, hospodárstva, vedy, techniky, odievania...)

 PRIESTOROVÉ ČLENENIEpodľa toho, akým priestorom sa dejiny zaoberajúich delíme na:

  • všeobecné dejiny, univerzálne dejiny – dejiny sveta
  • národné dejiny – dejiny jednotlivých národov a štátov (napr. dejiny Francúzska)
  • regionálne dejiny – dejiny územných celkov – napr. krajov, miest, obcí... (napr. dejiny Gemera, Revúcej…)

CHRONOLOGICKÉ (časové) ČLENENIE toto členenie je iba pracovná metóda pre lepšie pochopenie vývoja ľudskej spoločnosti, ktorá sa vyvíjala v istých etapách. Slúži na lepšie pochopenie vývoja ľudskej spoločnosti, ktorá sa vyvíjala v istých epochách a etapách. Používajú sa typy chronologického členenia.  Zaužívané je členenie dejín na: pravek, starovek, stredovek, novovek a v rámci neho najnovšie - moderné dejiny.                                                  

Dejiny  členené na jednotlivé periódy periódy sú rozdelené významnými HISTORICKÝMI MEDZNÍKMI. 

PRAVEK (spravidla do roku 3 000/3 500 pred Kr.)

skúma ho najmä prehistorická archeológia

medzník: vynález písma, vznik najstarších civilizácií - štátu

 STAROVEK (spravidla 3 000/3 500 pred Kr. – 476 po Kr.):

skúma ho najmä archeológia, klasická filológia a orientalistika ; v strednej a východnej Európe po praveku nasleduje  tzv. protohistorické obdobie (450* pred Kr. – 750* po Kr.) z ktorého sa nezachovali alebo sa zachovali len nedostatočné písomné pramene (Kelti, Germáni, Slovania, Maďari, Huni…); v Amerike sa za protohistorické civilizácie často považujú indiánske civilizácie

medzník: zánik Západorímskej ríše, vznik prvých feudálnych štátov v Európe

STREDOVEK (spravidla 476/750* – 1455/1492/1526* ):

skúma ho najmä medievalistika (medievistika)

medzník: objav Ameriky K. Kolumbom, nástup humanizmu a renesancie

NOVOVEK v užšom zmysle (spravidla do 1789/1848* alebo až do 1918/1945)

medzník: Francúzska buržoázna revolúcia (1789), buržoázno-demokratické revolúcie v Európe (1848/49)

MODERNÉ DEJINY (od začiatku 20. storočia dodnes)

NOVŠIE DEJINY (spravidla do 1918/1945)                        medzník I. svetová vojna 1914-1918

NAJNOVŠIE DEJINY (21. storočie, súčasné dejiny)

Toto členenie sa týka vývoja v Európe (nie v Indii, Číne alebo Amerike).