• 2964 H cukrár

      • učebný odbor je určený chlapcom aj dievčatám – absolventom deviateho ročníka základnej školy

       

      • štúdium je trojročné a je organizované v týždenných cykloch – týždeň je teoretické vyučovanie a týždeň je odborný výcvik

       

      • štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, po jej úspešnom vykonaní získa absolvent výučný list, ktorý je dokladom o získaní stredného odborného vzdelania

       

      • absolvent učebného odboru cukrár má po skončení štúdia predpoklady pre aktívne uplatnenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri výkone povolania. Ovláda práce pri spracovaní základných surovín a prísad pre cukrárske cestá, plnky, krémy, pasty, polevy a iné. Vie pripraviť múčniky pre rôzne príležitosti, uplatní sa v cukrárskych výrobniach aj pri vlastnom podnikaní. Zhotovuje cukrárske polotovary, korpusy, ovocné poháre, zmrzliny. Ovláda zdobenie a umelecko – výtvarné spracovanie výrobkov. Vie obsluhovať a nastavovať strojové zariadenia. Zvládne správne uskladnenie potravín a určovanie spotreby surovín podľa receptúr. Naučí sa modelovať všetky druhy ozdôb.

       

      • absolvent sa môže uchádzať o nadstavbové štúdium v študijnom odbore spoločné stravovanie a takto získať úplné stredné odborné vzdelanie