• Novinky, aktuality

      • Vyplácanie sociálneho štipendia

      • Oznamujeme žiakom

       že 22. 06. 2021 (utorok) sa bude vyplácať štipendium

       v kancelárii p. Chovankovej (1. poschodie) od 11:00.

       Vstup po jednom a s ochranným rúškom.

      • NÁVRAT DO ŠKOLY 17. mája 2021

      • Oznamujeme všetkým žiakom našej školy,

       že dňa 17. mája 2021 (pondelok)

       sa začína riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu. 

       Učiť sa bude podľa I. cyklu:

       V pondelok:

       - teóriu majú triedy: I.A, III.A, I.C (pondelok teória, utorok OVY v Tescu), II.C  a III.C 

       - OVY majú triedy: I.PZ, II.PZ a II.A

       Ďalšie dni všetci sa učia podľa pevného rozvrhu.

       V prípade otázok, kontaktujte svojich triednych učiteľov.

      • OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

      •  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

       Na základe zmluvy č.  2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_014 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ uzatvorenej na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

       pedagogický asistent v SŠ

        

       Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

        

       - kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

       - najmenej 2 roky pedagogickej činnosti

       - osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť

       - zdravotná spôsobilosť

       - ovládanie štátneho jazyka

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

        

       - prihláška do výberového konania

       - overené kópie dokladov o vzdelaní

       - štruktúrovaný profesijný životopis

       - potvrdenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

       - lekárske potvrdenie o pracovnej spôsobilosti

       - písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        

       Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť

        

       do 28. 4.  2021

        

       na adresu SSOŠ, Železničná 2, 050 01 Revúca v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením „výberové konanie – Súkromná stredná odborná škola Revúca – NEOTVÁRAŤ.“

       Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

        

       Revúca 14. 4. 2021                                                               Mgr. Ľuboslava Lacjaková

                                                                                                                 riaditeľka školy

        

      • OZNAM pre končiace ročníky - III. A a II.PZ

      • POZOR!  NÁSTUP DO ŠKOLY od 12. apríla 2021

       Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov II.PZ a III.A,

       že od pondelka (12. apríla 2021)

       sa začína prezenčné vyučovanie.

       Príchod do školy je 7:30.

       Každý žiak II.PZ a III.A triedy príde do školy s jedným rodičom, pričom žiak a aj rodič bude mať so sebou negatívny test na COVID 19, nie starší ako 3 dni.

       Pred vstupom do školy sa žiak a rodič preukáže negatívnym testom a rodič vyplní a podpíše čestné prehlásenie, že všetci v domácnosti sú zdraví a nie sú v karanténe. 

       Pri vstupe do budovy musí mať žiak respirátor FFP2, vydezinfikuje si ruky, odmeria sa mu teplota a môže ísť do svojej triedy tak, ako mu to určí triedny učiteľ. V jednej triede môže byť najviac 5 žiakov.

      • Kritériá na prijatie v šk. roku 2021/2022

      • KRITÉRIÁ

       pre prijatie žiakov základnej školy na štúdium  do prvého ročníka SSOŠ v Revúcej v školskom roku 2021/2022

        

        Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2021/10124:1 - A1810 z 26. januára 2021, v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), po prerokovaní v pedagogickej rade, stanovuje kritériá prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 nasledovne:

        

       SSOŠ otvára v školskom roku 2021/2022 3 triedy denného štúdia pre absolventov 9.

       ročníka ZŠ (resp. pre tých, ktorí neukončili 9. ročník) s celkovým počtom žiakov 65:

       Dvojročný odbor (pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ)

       1. 3161 F praktická žena (31 žiakov)

       Trojročné učebné odbory (pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ)

       1. 2964 H cukrár (6 žiakov)
       2. 6456 H kaderník (6 žiakov)
       3. 6489 H hostinský (5 žiakov)

       Štvorročný študijný odbor (pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ)

       1. 6442 K obchodný praconík (17 žiakov)

       Termíny prijímacieho konania sú stanovené nasledovne: 

       • Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
        • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
        • Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
       • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
       • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
       • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
       • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:
       • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
       • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021 podľa nasledovných kritérií: 

       DVOJROČNÝ ODBOR 3161 F praktická žena:

       Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok.

       Maximálny počet žiakov v triede je 31. 

        

       TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY

       6456 H kaderník, 2964 H cukrár a 6489 H hostinský, hostinská:

       Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok. 

       Ak bude záujem o niektorý odbor vyšší ako je maximálny počet žiakov v triede, budú žiaci prijímaní podľa poradia určeného priemerom zo ZŠ podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka a ponúkne sa im iný odbor na našej škole. 

       Plánovaný počet tried: 1 trieda s maximálne tromi odbormi v triede (kaderník, cukrár a hostinský), maximálny počet prijatých žiakov spolu 17. 

        

       ŠTUDIJNÝ ODBOR 6442 K obchodný pracovník: 

       Poradie pre prijatie bude určené súčtom bodov za: 

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

       Za prospech na základnej škole budú   pridelené   preferenčné   body   podľa   známok

       z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

       Dva povinné predmety: 

       • Slovenský jazyk a literatúra 
       • Matematika

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

        

       1. PROSPECH

       Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

        

       1. VLASTNÉ KRITÉRIUM

       Za lepší priemer z cudzieho jazyka a chémie budú pridelené body nasledovne:

                               -        priemer známky 1 až 2,5 = 5 bodov, 2,51 až 3,5 = 3 body a 3,51 až 4 = 1 bod.

        

       1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu  bodov.

       4.1. Predmetová olympiáda 

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG a Pytagoriáde. Max. 5 bodov.

       4.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť. Max. 3 body.

       Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia. 

       4.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia. Max 10 bodov.

       5. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

       a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3  

       Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. Maximálny počet žiakov v triede je 31. 

       Plánovaný počet tried: 1 trieda študijného odboru – obchodný pracovník s počtom žiakov 17. 

       Revúca 18. február 2021                                       Mgr. Ľuboslava Lacjaková, v.r.

                                                                                                  riaditeľka školy

      • Sociálne štipendium - nové doklady

      • Oznamujeme všetkým, ktorí doposiaľ nedoniesli potrebné doklady ku štipendiu za 2. polrok do školy, aby tak urobili 

       vo štvrtok 25. 02. 2021 od 10:00 do 11:00 hod.  

      • OZNAM

      • Oznamujeme žiakom a učiteľom, že od 8. februára 2021

       sa bude pokračovať do odvolania v dištančnom vyučovaní

       vo všetkých ročníkoch, aj v končiacich.

       Odôvodnenie:

       Po dôkladnom zhodnotení epidemiologickej situácie v našom regióne (Revúca a okolie) sme sa rozhodli, že SSOŠ bude  pokračovať v dištančnom vyučovaní.

        

                                                                                         Mgr. Vladimír Andraščík, v. r.

                                                                                                  konateľ SSOŠ

      • OZNAM

      • Oznamujeme našim stravníkom, že do odvolania

       neposkytujeme stravovacie služby

       z technických príčin. Za porozumenie ďakujeme.

      • OZNAM - vyplácanie štipendia

      • Oznamujeme žiakom, 

       že 21. 01. 2021 sa bude vyplácať štipendium

       na vrátnici školy od 10:30 do 12:30.

       Vstup do budovy po jednom a s ochranným rúškom.

      • ODBORY v šk. roku 2021/2022

      • Súkromná stredná odborná škola v Revúcej

        

       oznamuje,

       že v školskom roku 2021/2022

       ponúka bezplatné štúdium v nasledovných odboroch:

        

        

       4-ročný študijný odbor s maturitou:

       6442 K    obchodný pracovník

       Uplatnenie absolventa je predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii, obchodný referent, obchodný zástupca a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné  vzdelanie.

        

       3-ročné učebné odbory s výučným listom:

       6456 H   kaderník

       Pracovné uplatnenie absolventa je vo vlasových štúdiách, v kaderníckych salónoch, v hotelových službách, v liečebných zariadeniach, v kaderníckych dielňach televízie a divadla, v súkromnom podnikaní vo vlastnom zariadení a aj ako zamestnanec firmy zaoberajúcou sa vlasovou kozmetikou.

       6489 H   hostinský, hostinská

       Učebný odbor pripravuje na výkon povolania čašník, servírka v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a  ostatných zariadení spoločného stravovania.

       2964 H cukrár 

       Absolvent učebného odboru cukrár je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave  cukrárskych výrobkov vo výrobniach a ďalších zariadeniach  spoločného stravovania, prípadne môže po splnení právnych podmienok pôsobiť ako živnostník.

        

       2-ročný učebný odbor so záverečnou skúškou:

       3161 F    praktická žena

       Absolvent sa uplatní v jednoduchých a pomocných prácach v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie, v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách, v lesnej výrobe a v oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa, vo vedení a udržiavaní domácnosti.

        

        

       Bližšie informácie: +421 905 485 383, korolova.alena@gmail.com

       https://ssosra.edupage.org/

      • OBEDY zo školskej kuchyne

      • Oznamujeme širokej verejnosti, že od 11. januára 2021 sa opäť začína variť v školskej kuchyni v Súkromnej strednej odbornej škole. Na odber obedov sa môžete prihlásiť už v piatok 8. januára 2021 od 9:00 do 13:00.

      • OZNAM pre žiakov

      • Milí žiaci,

       v novom roku 2021 Vám želáme hlavne zdravie, šťastie a skorý návrat do školy.

       Určite pozorne sledujete správy, ktoré sa týkajú pandémie a aj ďalšieho vzdelávania. Týmto Vám oznamujeme, že od 11. januára 2021 (pondelok) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Prosíme, aby ste pravidelne sledovali správy od svojich učiteľov a zodpovedne pristupovali k plneniu úloh. 

        

      • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021

      • Milí žiaci, vážení rodičia, pedagógovia, pracovníci a priatelia školy,

       počas týchto krásnych sviatkov užite si pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečim špeciálnym, nádherným a neopakovateľným. Prajeme všetkým, aby ste si pod stromčekom našli toľko šťastia, lásky, zdravia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších а najtajnejších snoch. 

       Čas zimný, čas čakania, čas pokoja a nádeje...

      • Posledná rozlúčka

      • Navždy sa lúčime s bývalým riaditeľom Ing. Jánom Oláhom,

       ktorý nás opustil 18. decembra 2020.

       Ing. Ján Oláh bol riaditeľom našej školy od roku1994/1995 do konca školského roku 1999/2000.

       Prosím, venujme jeho pamiatke tichú spomienku.

      • Vyplácanie štipendia

      • Oznamujeme všetkým žiakom poberajúcim štipendium, že sa bude vyplácať štipendium 16. 12. 2020 (streda) na vrátnici školy od 11:00 do 12:30. Vstup po jednom s ochranným rúškom.

      • OZNAM - ŠTIPENDIUM

      • Oznamujeme žiakom, 

       že 21. 01. 2021 sa bude vyplácať štipendium

       na vrátnici školy od 10:30 do 12:30.

       Vstup do budovy po jednom a s ochranným rúškom.

      • OZNAM

      • Oznamujeme všetkým žiakom poberajúcim štipendium a žiakom odboru praktická žena, že sa bude vyplácať štipendium a cestovné 22. októbra 2020 na vrátnici školy od 11:00 do 13:00. Vstup po jednom s ochranným rúškom.