• Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, zároveň aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
    • Opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu COVID-19

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom.


       • NÁVRAT DO ŠKOLY 17. mája 2021

        13. 5. 2021

        Oznamujeme všetkým žiakom našej školy,

        že dňa 17. mája 2021 (pondelok)

        sa začína riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu.

        Učiť sa bude podľa I. cyklu:

        V pondelok:

        - teóriu majú triedy: I.A, III.A, I.C (pondelok teória, utorok OVY v Tescu), II.C a III.C

        - OVY majú triedy: I.PZ, II.PZ a II.A

       • OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

        14. 4. 2021

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

        Na základe zmluvy č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_014 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ uzatvorenej na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

       • Kritériá na prijatie v šk. roku 2021/2022

        23. 2. 2021

        KRITÉRIÁ

        pre prijatie žiakov základnej školy na štúdium do prvého ročníka SSOŠ v Revúcej v školskom roku 2021/2022

        Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2021/10124:1 - A1810 z 26. januára 2021, v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), po prerokovaní v pedagogickej rade, stanovuje kritériá prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 nasledovne:

      • Krátka prezentácia našej školy

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Nedeľa 1. 8. 2021
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
    • Mapa

    • Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku!

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 3176299