• Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, zároveň aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
    • Opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu COVID-19

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom.

     Od 12. októbra 2020 do odvolaniazatvorené všetky stredné školy na Slovensku a výučba prebieha dištančne.

       • Kritériá na prijatie v šk. roku 2021/2022

        23. 2. 2021

        KRITÉRIÁ

        pre prijatie žiakov základnej školy na štúdium do prvého ročníka SSOŠ v Revúcej v školskom roku 2021/2022

        Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2021/10124:1 - A1810 z 26. januára 2021, v zmysle § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), po prerokovaní v pedagogickej rade, stanovuje kritériá prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 nasledovne:

       • OZNAM

        5. 2. 2021

        Oznamujeme žiakom a učiteľom, že od 8. februára 2021

        sa bude pokračovať do odvolania v dištančnom vyučovaní

        vo všetkých ročníkoch, aj v končiacich.

        Odôvodnenie:

        Po dôkladnom zhodnotení epidemiologickej situácie v našom regióne (Revúca a okolie) sme sa rozhodli, že SSOŠ bude pokračovať v dištančnom vyučovaní.

      • Krátka prezentácia našej školy

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Nedeľa 11. 4. 2021
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
    • Mapa

    • Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku!

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 3100412