• Študijný odbor

    • 1. bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli z oboch predmetov súčasne úspešnosť aspoň 90 % (v zmysle zákona 245/2008 Z. z. §65, ods. 4 o výchove a vzdelávaní) – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší;

      

     2. na základe prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí nesplnili kritériá pre prijatie bez PS. Prijímaciu skúšku vykonajú žiaci z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika;

     Poradie pre prijatie bude určené súčtom bodov za:

     - dosiahnuté študijné výsledky ( 7. – 9. ročník ZŠ);

     dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší;

     - dosiahnuté výsledky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika na prijímacích skúškach;

     V prípade rovnosti bodov budú pre určenie poradia použité pomocné kritériá v tomto poradí:

     - lepší celkový výsledok PS;

     lepší výsledok v celoslovenskom testovaní deviatakov – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší.

     - lepší priemer zo ZŠ;

     - výborné umiestnenie na vedomostných a športových súťažiach (priložiť kópiu osvedčenia, diplomu..., overené školou)

      

     UKAZOVATEĽ

     MAX. POČET BODOV

     POZNÁMKA

     Priemer zo ZŠ

     20

           7.roč.+8.roč.+9.roč.

     Ø=  ------------------------

      3

     Bodovanie:

     Výsledok PS z MAT

     20

      

     Výsledok PS zo SJL

     20

     Vedomostné a športové súťaže

     5

     Bonus

     Prihláška podaná na 2 odbory v našej škole

     5

     Maximum spolu

     70

     *Poznámka:

     - žiak úspešne vykoná PS z predmetu, ak získa aspoň 5 bodov;

     - žiak, ktorý získal menej ako 5 bodov z predmetu, vykoná ústnu skúšku, ktorá je úspešná, pokiaľ dosiahol hodnotenie aspoň dobrý. Počet získaných bodov zostáva nezmenený;

     - ak žiak vykonal PS neúspešne (aj po ústnej skúške) aspoň z jedného predmetu, nemôže byť prijatý na štúdium v odbore, pri ktorom sa vyžaduje úspešne absolvovať PS;

     Bodovanie prospechu zo ZŠ (priemer sa počíta z predmetov uvedených na prihláške na štúdium).

     Maximálny počet žiakov v triede je 31.