• 6442 K obchodný pracovník

   • Prečo študovať odbor obchodný pracovník?

    Odbor 6442 K obchodný pracovník je 4-ročný študijný odbor, ktorý okrem iného ponúka aj odbornú prax v maloobchode.
     • Vyvážený pomer teórie a praxe
     • Žiaci nadobúdajú teoretické znalosti v škole, ktoré následné aplikujú v praxi v obchodnej prevádzke.
     • Osobný rast
     • Praxou žiaci nadobúdajú potrebné skúsenosti, ktoré im pomôžu na trhu práce a v ďalšom kariérnom raste.
     • Finančná odmena
     • Vďaka aktívnej práci s žiaci zarábajú už počas štúdia v rámci odborného výcviku a môžu tak svoj voľný čas využiť na iné aktivity.
     • Úplné stredné odborné vzdelanie
     • Odbor ponúka vysvedčenie o maturitnej skúške spolu s výučným listom.
      •  štúdium je určené chlapcom i dievčatám – absolventom deviateho ročníka základnej školy

       

      •   štúdium je štvorročné a ukončuje sa maturitnou skúškou – absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, okrem maturitného vysvedčenia získa aj výučný list

       

      •   absolvent študijného odboru obchodný pracovník má široko profesijne koncipovanú orientáciu, ktorá umožňuje vstup do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem, obchodných spoločností a družstiev. Absolvent má pre výkon povolania široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, je schopný pracovať samostatne aj v tíme a samostatne sa vzdelávať. Je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti obchodu, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy a účtovníctva. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení obchodu. Má základné vedomosti z hospodárskeho práva. Je  pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách predajní. Ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj. Vie poskytnúť odbornú poradenskú službu, ovláda zásady ponuky, vystavovania a kvalitného predaja tovaru. Zvláda samostatný predaj tovaru, jeho aranžovanie v predajni, základné a darčekové formy balenia zakúpeného tovaru. Samostatne vedie hospodárske písomnosti a ovláda všetky administratívne práce v predajni a prácu pokladníka  pri využití výpočtovej techniky. Ovláda prácu s technickými zariadeniami v predajni.

       

      •   absolvent študijného odboru obchodný pracovník sa môže uchádzať o:  

                   –   pomaturitné štúdium

                   –  vysokoškolské štúdium (najmä ekonomického zamerania)

   • Odborný ýcvik je realizovaný v hypermarkete TESCO Revúca. Žiaci postupne prechádzajú každým oddelením, kde ich individuálne vedie skúsený zamestnanec. Taktiež sa stretávajú a diskutujú aj so samotným vedením prevádzky. Samozrejmosťou je aj finančná odmena za aktívnu prácu na predajni.