• Maturitná skúška

    • https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

     Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmena a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011.

      

     ČASOVÝ HARMONOGRAM EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI 

     ·         slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa  

     ·         anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, dňa 

      

     HODNOTENIE maturitnej skúšky

     Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

      

     Kedy ukončíte maturitnú skúšku úspešne?

     Zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

     1.      nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

     2.      je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

     Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.

      

     OPRAVNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA

     V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ MS, uvedené v odsekoch 7) a 8) §15 vyhlášky MŠ SR 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z., platia nasledujúce informácie:

     ·         Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.

     ·         Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).

     ·         Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).

     ·         Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2013, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2013, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2014).

     ·         Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza podanie žiadosti o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

     ·         Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.

      

     ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

     Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať podľa § 4 ods. 3 a §14 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. upravené podmienky na vykonanie maturitnej skúšky (MS).

     Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách podmienok na vykonanie MS je rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole. Hlavným kritériom pre zaradenie do skupiny sú funkčné dôsledky, tzn. konkrétne následky postihnutia, ochorenia alebo iného znevýhodnenia na činnosť žiaka. Pri rovnakom postihnutí nemusia byť funkčné dôsledky zdravotného znevýhodnenia rovnaké.

     Žiaci sa do skupín zaraďujú podľa miery funkčného obmedzenia pri práci s testom, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska!!!

     I. skupina – žiaci s ľahkým stupňom obmedzenia (žiaci zaradení do I. skupiny pracujú s testami identickými s testami pre intaktných žiakov. Riešenia úloh zapisujú do odpoveďových hárkov. Majú predĺžený čas na vypracovanie úloh podľa druhu postihnutia).

     II. skupina – žiaci so stredným stupňom obmedzenia (žiaci zaradení do II. skupiny pracujú s upravenými testami. Majú predĺžený čas na vypracovanie úloh podľa druhu postihnutia).

     III. skupina – žiaci s ťažkým stupňom obmedzenia (žiaci zaradení do III. skupiny sú schopní absolvovať MS s úpravami uvedenými v II. skupine len s pomocou asistenta).

     Žiak by mal mať na maturitnej skúške také úpravy, aké mal v priebehu štúdia. Napr. ak žiak so ZP v priebehu štúdia nepoužíval bodové písmo, úprava testu do bodového písma na MS by bola pre neho skôr nevýhodou ako pomocou.

      

     Stručný prehľad úprav pre jednotlivé druhy postihnutia a skupiny

     Zrakové postihnutie:

     I. skupina - predĺžený čas, max. o 75 %,

     II. skupina - predĺžený čas, max. o 100 %, úprava testu,

     III. skupina - úpravy ako v II. skupine, predĺžený čas o 100 %, asistent.

      

     Telesné postihnutie:

     I. skupina - predĺžený čas, max. o 75 %,

     II. skupina - predĺžený čas, max. o 100 %, úprava testu,

     III. skupina - úpravy ako v II. skupine, predĺžený čas o 100 %, asistent.

      

     Vývinové poruchy učenia:

     I. skupina - max. o 25 %,

     II. skupina - predĺžený čas max. o 50 %, úprava testu.