• Školský poriadok

    • ŠKOLSKÝ PORIADOK

      P r e a m b u l a

      
        Súkromná stredná odborná škola Revúca je odborná, vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje
     predovšetkým na výkon činností v službách, v obchode, v správe a ďalších oblastiach spoločenského života.
     Škola pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách. Žiak ju absolvuje dobrovoľne, a preto je
     povinný podriadiť sa pravidlám vnútornej organizácie práce v nej, jej vnútornému poriadku.
     Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie našej školy zabezpečí
     taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený
     v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, no
     aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.


     Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských
     práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným
     zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej
     spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými
     národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.


     Cieľom vnútorného poriadku školy je :
     -       určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho
     -       vymedzenie práv a povinností žiakov
     -       určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení

      

          Školský poriadok je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
     vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č.
     56/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
     doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie
     a klasifikáciu žiakov stredných škôl a ďalšou platnou legislatívou.


     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


     1. Organizácia vyučovacieho dňa


     1. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválilo riaditeľstvo školy. Rozvrh hodín je povinný
     rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.


     2. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod.


     3. Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu:


     1. hodina: 7,45 – 8,30
     2. hodina: 8,35 – 9,20
     3. hodina: 9,30 – 10,15
     4. hodina: 10,30 – 11,15
     5. hodina: 11,20 – 12,05


     Prestávka: 12,05 – 12,35


     6. hodina: 12,35 – 13,20
     7. hodina: 13,25 – 14, 10
     8. hodina: 14,15 – 14,55


     4. Žiak prichádza do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania.


     5. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, strediskách praktického vyučovania a
     telovýchovných priestoroch.


     6. V jeden vyučovací deň môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín.


     7. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy. Informácie o prospechu a správaní
     žiaka podáva rodičom triedny učiteľ najmä na triednej schôdzi rodičovského združenia a vyučujúci
     jednotlivých predmetov na konzultačných stretnutiach alebo telefonicky, prípadne formou elektronickej
     žiackej knižky. Aktuálne problémy sa riešia ihneď s vedením školy.


     Praktické vyučovanie
     Vyučovacia hodina na praktickom vyučovaní trvá 60 minút. Po tretej vyučovacej hodine je 30
     minútová prestávka  v trvaní od 10.15 do 10.45 hod.
     Vyučovací  deň v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín. V treťom a štvrtom ročníku trvá
     najviac sedem hodín.


     Praktické vyučovanie: 
     Začiatok pracovnej doby:

     Odbor Pracovný čas
     Hostinský, cukrár, obchodný pracovník 7:45 - 13:45


     2. Výkon práv a povinností žiakov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov  
          s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

      
     2.1. Práva žiakov
      
     A. V oblasti výchovy a vzdelávania:
     1. na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
     2. na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku,
     3. na bezplatné vzdelanie, zapožičanie učebníc a učebných textov,
     4. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav,
     5. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
     6. na kvalifikované vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vo zvolenom študijnom alebo
     učebnom odbore,
     7. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
     8. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu
     v súlade so zásadami psychohygieny,
     9. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí,
     10. na úctu k svoje osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     11. na náhradu škody, ktorá mi vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi (okrem § 17
     zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení),
     12. viesť aktívny a tvorivý dialóg s učiteľmi a vedením školy v duchu zásad humanity a demokracie,
     13. na ohľaduplnosť a slušné správanie zo strany učiteľov a spolužiakov,
     14. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
     15. uchádzať sa o členstvo v žiackej rade, ak je v škole zriadená
     16. požiadať o sociálne štipendium, ak spĺňa stanovené predpoklady,
     17. využívať na základe povolenia riaditeľa školy nástenky, športoviská,
     iné priestory a vybavenie školy aj v čase mimo vyučovania,
     18. žiaci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a so zdravotnými obmedzeniami, majú právo na zvláštnu starostlivosť
     a vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť plnohodnotný život.

     B. V oblasti organizácie vyučovania:
     1. podľa vlastného záujmu sa zapojiť do záujmovej činnosti, zúčastňovať sa školských a mimoškolských
     výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí za účelom reprezentácie školy, mesta a pod.
     2. požiadať o opakovanie ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, na základe písomnej
     žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,
     3. prerušiť štúdium, a to až na dobu do 3 rokov, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného
     zástupcu riaditeľovi školy. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo
     štúdium prerušené. Ak štúdium prerušil po ukončení jedného ročníka, pokračuje v štúdiu ročníkom
     nasledujúcim. Ak čas prerušenia uplynie v priebehu školského roka, umožní riaditeľ školy žiakovi dodatočne
     vykonať komisionálne skúšky za príslušné obdobie,
     4. ukončiť prerušené štúdium aj pred uplynutím určenej doby prerušenia,
     5. prestúpiť na inú strednú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej má záujem prestúpiť, na základe
     písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,
     6. zanechať štúdium, ak žiak skončil povinnú školskú dochádzku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho
     zákonného zástupcu,
     7. zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo vyučovania,
     8. využiť služby výchovného poradcu,
     9. požiadať o individuálny učebný plán, pokiaľ ide o mimoriadne nadaného a talentovaného žiaka, prípadne zo
     závažných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy,
     10. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (začlenený žiak) má právo na výchovu a vzdelávanie
     s využitím špecifických metód a foriem, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných
     podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
     11. ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známy dôvod, má právo vyžiadať si povolenie:
     a) uvoľniť žiaka z poslednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci, uvoľniť žiaka z
     jednej vyučovacej hodiny v priebehu dňa môže povoliť triedny učiteľ resp. vyučujúci,
     b) uvoľniť žiaka z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ,
     c) uvoľniť z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo
     zákonného zástupcu žiaka,

     12. ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo sa ospravedlniť príslušnému
     vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.


     C. V oblasti hodnotenia a klasifikácie:
     1. po vypracovaní písomnej práce resp. grafickej práce byť oboznámený s výsledkom klasifikácie do 14 dní,
     2. nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce resp. grafickej práce (aj jeho zákonný zástupca),
     3. na informáciu o priebežnej klasifikácii,
     4. poznať kritéria hodnotenia na jednotlivých vyučovacích predmetoch na začiatku klasifikačného obdobia,
     5. na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,
     6. so súhlasom riaditeľa školy vykonať komisionálnu skúšku na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho
     zákonného zástupcu,
     7. ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže
     do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.


     D. V oblasti dodržiavania ľudských práv:
     Žiak má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na
     kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.
     a) Hlavné znaky šikanovania:
     1. zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky,
     2. útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb,
     3. incidenty sú opakované,
     4. nepomer medzi útočníkom a obeťou.
     b) Prejavy šikanovania:
     Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, kopanie,
     vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím.
     c) Prevencia šikanovania:
     1. posilnenie demokracie v triede a v škole,
     2. komunikácia so žiakmi, záujem o ich názory a priania, rešpektovanie ich postojov a otvorená diskusia,
     3. otvorené vyjadrenie svojich názorov,

     4. prednášky, besedy,
     5. pocit, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže.
     d) V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:
     1. triedneho učiteľa,
     2. výchovného poradcu,
     3. sociálneho pedagóga,
     4. zástupcu riaditeľa školy,
     5. riaditeľa školy,
     6. detskú linku istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 0800 500 500.
      

     3.Výkon práv a povinností zákonných zástupcov


     A. Oslovenie a pozdravy
     1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy, pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani
     učiteľka, pani majsterka, pani upratovačka...
     2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer).
     3. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný
     vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.


     B. Dochádzka žiakov do školy
     1. Žiak dochádza do školy pravidelne a včas (min. 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny), podľa
     určeného rozvrhu hodín.
     2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, lekárom nariadený zákaz
     dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky
     hromadných dopravných prostriedkov, je plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka povinný v prvý deň
     absencie oznámiť triednemu učiteľovi osobne alebo telefonicky dôvod neprítomnosti resp. nechať oznam na
     sekretariáte školy
     3. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného
     zákonným zástupcom alebo lekárom, bezodkladne po nástupe do školy. Dodatočne predložené potvrdenie
     nemusí triedny učiteľ akceptovať.
     4. Ak žiak nebude postupovať podľa bodov 2. – 3., bude jeho absencia považovaná za neospravedlnenú a môže
     mu byť uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.
     5. Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených
     s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným
     znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Žiak oslobodený od
     telesnej výchovy na základe potvrdenia od lekára nie je oslobodený od účasti na hodinách telesnej výchovy.
     6. Riaditeľ školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania
     povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie žiaka. Tieto povinné predmety
     určuje riaditeľ školy.
     7. Žiak je v odborných učebniach a telovýchovných priestoroch povinný byť oblečený v predpísanom odeve.
     8. Žiak počas vyučovacej hodiny môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho.
     9. Žiak sa z budovy školy môže vzdialiť iba z dôvodu, ktorý súvisí s organizáciou vyučovacieho procesu. Z
     iných závažných dôvodov môže žiak opustiť budovu školy na základe písomného súhlasu zákonného
     zástupcu, ktorý o to požiada triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy a na základe priepustky vypísanej
     triednym učiteľom.


     C. Správanie sa žiakov na vyučovaní
     1. Žiak je povinný:
      neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
      dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
      chrániť pred poškodením majetok školy, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
      pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
      chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne
     zapožičané,
      konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb
     zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
      ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
      rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi
     predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské akcie načas, riadne pripravený, so všetkými učebnými
     pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje.
     3. Žiak sa na vyučovaní správa slušne.
     4. V škole a na podujatiach organizovaných školou žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
     práci a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby. So zásadami BOZP, PO a CO je žiak preukázateľne oboznámený
     na začiatku školského roku.
     5. Na všetkých podujatiach, organizovaných mimo budovy školy (telovýchovné kurzy, účelové cvičenia,
     kultúrne a športové podujatia, exkurzie, školské výlety a pod.), sa žiaci riadia príslušnými bodmi školského
     poriadku a pokynmi pedagogického dozoru.
     6. Ak sa v triede alebo odbornej učebni nachádza poškodený majetok, žiaci sú povinní túto skutočnosť nahlásiť
     triednemu učiteľovi, prípadne príslušnému vyučujúcemu. Žiak, ktorý poškodil školský majetok, je povinný
     túto škodu uhradiť, a v prípade úmyselného poškodenia bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
     7. Do školy sa nesmú nosiť ostré predmety, zbrane, obranné spreje, ktoré ostatným môžu spôsobiť ujmu na
     zdraví.
     8. Pred opustením triedy žiak urobí na svojom pracovnom mieste poriadok.


     D. Správanie sa žiakov cez prestávky
     1. Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa slušne, neohrozuje zdravie
     svoje ani zdravie svojich spolužiakov a vyučujúcich, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na
     nasledujúcu hodinu.
     2. V prípade, že vyučovanie prebieha v učebni, cez prestávku sa žiaci spoločne disciplinovane presunú k triede
     alebo pred učebňu, určenej v rozvrhu hodín, kde vyčkajú na príchod vyučujúceho.
     3. V priestoroch školy žiak udržiava poriadok. Papiere a odpadky odkladá do koša.
     4. Do zborovne školy môžu vojsť žiaci len v nutných prípadoch, aj to len v sprievode učiteľa.
     5. Na vybavovanie administratívnych záležitostí v škole využíva žiak určený čas.


     E. Odchod žiakov zo školy
     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto
     a okolie od papierov a iných nečistôt. Svoju stoličku vyloží na lavicu.
     2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu, prezujú sa a opustia školskú budovu.
     3. Žiaci opúšťajú budovu len východom pre nich určeným.


     F. Náplň práce týždenníkov
     Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy.
     Ich povinnosti sú:
     1. pred vyučovaním pripraviť tabuľu, kriedy, prípadne pomôcky,
     2. chýbajúce kriedy priniesť z vrátnice,
     3. podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,
     4. hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
     5. spolupracovať s vyučujúcimi pri evidencii neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
     6. hlásiť prípadnú neprítomnosť vyučujúceho u zástupkyne riaditeľa školy po desiatich minútach od začiatku
     hodiny.


     G. Správanie sa žiaka mimo školy
     1. Každý žiak je aj v čase mimo vyučovania a počas prázdnin žiakom školy a správa sa tak, aby nepoškodzoval
     dobré meno svojej školy.
     2. Mimoškolská činnosť žiakov nesmie byť na úkor vyučovania.
     3. Každý žiak si chráni svoje zdravie a zdravie iných, dbá o svoju bezpečnosť a dodržiava dopravné predpisy.
     G. Nepovolené činnosti
     1. Fajčiť v priestoroch a areáli školy, ako aj pri činnostiach organizovaných školou bez ohľadu na vek a súhlas
     rodičov.
     2. Užívať zdraviu škodlivé látky, alkoholické nápoje, omamné látky, hrať hazardné hry.
     3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie.
     4. Znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy.
     5. Používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny.

     6. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.
     7. Vzhľadom na charakter školy nevhodne a neprimerane sa obliekať (roztrhané, vyzývavé oblečenie) a nosiť
     neprimerané doplnky.
     8. Používať internet počas vyučovacích hodín bez povolenia vyučujúceho.
     9. V odborných počítačových učebniach meniť nastavenia počítačov, počítačovej siete, tlačiarní
     a nainštalovaných aplikácií.


     H. Dochádzka žiakov do školy
     1.    Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.
     2.    Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu udalosť v rodine
     a nepredvídané dopravné pomery. Zásadne sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným
     odcestovaním alebo v zahraničí mimo prázdnin môže iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim
     súhlasom riaditeľa školy.
     3.    Ak žiak mieni vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie :
     a)    Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. návšteva lekára)
     môže povoliť triedny učiteľ so súhlasom vyučujúceho;
     b)    Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ;
     c)     Uvoľnenie z dvoch a viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
     4.    Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca
     oznámiť to triednemu učiteľovi najneskôr do konca vyučovania príslušný deň.
     5.    Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad
     podpísaný zákonných zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá päť a viac vyučovacích dní,
     predloží žiak lekárske potvrdenie. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.
     6.    Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 5 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať
     potvrdenie  lekára aj za kratšie obdobie.
     7.    Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle Vnútorného
     poriadku školy.
     8.    Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30 % vyučovacích hodín alebo 30 % odučeného učiva (aj
     v jednotlivých predmetoch), na návrh vyučujúceho mu môže byť nariadené komisionálne preskúšanie.
     9.    Ak má žiak školy dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na
     vyučovacom procese, a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu
     požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku,
     v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi
     žiak po uplynutí času prerušenia do nasledujúceho ročníka.
     10.  Ak žiak školy, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium,  v prípade plnoletosti
     toto oznámenie podáva sám, v prípade neplnoletého žiaka podáva oznámenie o zanechaní štúdia
     zákonný zástupca.
     11.  Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní a nie je ospravedlnený,
     riaditeľ školy  písomne vyzve plnoletého žiaka, ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenom
     čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude
     posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi
     alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal.
     12.  Žiak denného štúdia v trojročných učebných odboroch a štvorročných študijných odboroch aj po
     dovŕšení 18 rokov, musí predkladať ospravedlnenia od rodičov alebo od lekára.
      

     3.1. Práva zákonného zástupcu žiaka 
            
     Zákonný zástupca žiaka má v zmysle § 144 ods. 5 a ods. 6 školského zákona právo:
     1. vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam,
     zdravotnému stavu, záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
     2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakovi informácie a vedomosti vecne
     a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa
     školského zákona,

     3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
     4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     7. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.


      3.2 Povinnosti zákonného zástupcu žiakov


      Zákonný zástupca žiaka je zmysle § 144 ods. 7 a ods. 8 školského zákona povinný :


     1. prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy
     pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so
     školským poriadkom,
     2. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských
     povinností,
     3. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     4. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
     5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných
     závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     6. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.


     Neúčasť žiaka na výchove a vzdelávaní žiak, resp. zák. zástupca rieši podľa § 144 ods. 9  - 11 zákona NR
     SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      

      4.  Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov, ich ochrana pred 
          sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      
     Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje :
      
     1.      V budove školy, v areáli školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách) fajčiť, používať
     alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi. Žiaci,
     ktorí by do školy nosili drogy či návykové látky alebo ich užívali, sa vystavujú riziku postihu podľa
     platných zákonov.
     2.      Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a rozptyľujúce
     pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické  nápoje a iné zdraviu škodlivé
     návykové látky. V prípade nerešpektovania tohto zákazu  bude škola postupovať v zmysle prijatých
     opatrení.
     3.      Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, včítane liekov
     znižujúcich bdelosť a pozornosť. V prípade podozrenia zo strany školy, že u žiaka sa jedná  o závažnú
     otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení.
     4.      Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (krádeže materiálu školy, resp. osobných vecí žiakov
     a zamestnancov).
     5.      Zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali školský poriadok.
     6.      Žiak sa nesmie zdržiavať v priestoroch školy, ktoré sa nevyužívajú na vyučovanie (kotolňa, vrátnica,
     povalové priestory...).
     7.      Žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na Internet na škodu školy
     (finančná alebo morálna škoda).
     8.      Žiak nesmie počas vyučovania používať akúkoľvek záznamovú technológiu, s výnimkou žiakov,
     ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-
     vzdelávacími potrebami).
     9.      Narušovať vyučovanie používaním mobilných telefónov.
     10.  V priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto
     materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií,  tiež hrať hry propagujúce násilie.
     11.  Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania. V prípade podozrenia, resp.
     zistenia rôznych foriem šikanovania, vedenie školy bude postupovať v zmysle Metodického usmernenia
     č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
     12.  Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy.
     13.  V škole a na akciách organizovaných školou sa prísne zakazuje akékoľvek slovné zastrašovanie,
     psychické a fyzické násilie.
     14.  Prechovávanie a používanie zbraní.
     15.  Vulgárne sa vyjadrovať v škole.
     16.  Používať mobilné telefóny, walkmeny, MP3-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách.
     Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, zároveň sa zakazuje
     dobíjať mobilný telefón v škole.
     17.  Hrať karty a loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach.
     18.  Nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy počas vyučovania.
     19.  Zachádzať, prípadne parkovať na parkovisku určenom pre zamestnancov, pred budovou školy a vedľa
     schodov vedúcich k budove školy.
      
     Porušenie týchto zákazov sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré  môže mať za následok aj
     podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
      
     Ďalšie opatrenia vo výchove určuje § 58  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský z
     ákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      

     5.Opatrenia vo výchove


     A. za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a za mimoriadne činy
     môže žiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä:


     1. ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa
     2. rozhodnutie riaditeľa školy o udelení pochvaly


     V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť
     pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister
     školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pochvala sa môže v odôvodnených prípadoch spojiť s udelením knižnej,
     prípadne inej vecnej odmeny. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.
     Pochvaly sa zapisujú do osobného spisu žiaka.


     B.1. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku, zásadám
     spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť
     kolektívu, možno žiakovi uložiť:
     a) napomenutie od triedneho učiteľa,
     b) pokarhanie od triedneho učiteľa,
     c) pokarhanie od riaditeľa.

     B.2. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku,
     zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

     a) podmienečné vylúčenie,
     b) vylúčenie.


     Výchovné opatrenia podľa odseku B.2. možno uložiť žiakovi len vtedy, ak skončil plnenie povinnej
     školskej dochádzky.


     1. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. po prerokovaní v
     pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický
     zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za
     jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
     2. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. treba previnenie žiaka objektívne
     prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na
     jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca
     rady školy.
     3. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku B.1. písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred
     kolektívom triedy alebo školy.
     4. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku B.2. písm. a) určí riaditeľ školy
     skúšobnú lehotu, a to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote
     osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného
     previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku B.2. písm. b).
     5. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku B.1. písmeno c) a B.2. písmeno a) sa nevzťahuje
     všeobecno-záväzný právny predpis o správnom konaní.
     6. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené,
     resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.
     7. Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku:

     a) menej závažné previnenia:
      opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii,
      neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie,
     predčasné svojvoľné opustenie vyučovania,
      znečisťovanie priestorov školy,
      ničenie školského majetku,


     b) závažné previnenia:
      fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou,
      požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách organizovaných
     školou,
      falšovanie lekárskych potvrdení,
      nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo zdravie,
     ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy,
      šikanovanie,
      verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí smerujúcich
     k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa § 260 Trestného zákona,
      v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na vyučovaní,
     preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa priestupky.


     c) zvlášť závažné previnenia, za ktoré môže byť žiak okamžite vylúčený zo štúdia:
      úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam
     spolužiakov,
      spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom zasahujú orgány
     činné v trestnom konaní,
      spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy.

     Počet hodín

     neospravedlnenej absencie

     Opatrenia vo výchove
     1 - 10 Napomenutie triednym učiteľom
     11 - 20 Pokarhanie triednym učiteľom
     21 - 30 Pokarhanie riaditeľom školy
     31 - 50 Podmienečné vylúčenie zo štúdia

     Pozn. Výchovné opatrenia z dôvodu neospravedlnenej absencie môžu byť posudzované aj
     individuálne.


     6.Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov


     1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po
     prerokovaní v pedagogickej rade.
     2. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných
     predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie
     mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri
     klasifikácii sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
     3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7.
     4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších
     vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve
     a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
     5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského
     poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami
     spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa
     opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku.
     6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému
     poriadku a ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania
     dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva
     spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
     7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského
     poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti,
     výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa
     závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho
     kolektívu.
     8. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

      

     Z á v e r e č n é     u s t a n o v e n i e

      
     Platnosť a účinnosť školského poriadku


     1. Školský poriadok školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade SSOŠ v Revúcej.
     2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek v priebehu školského roka s
     dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade SSOŠ
     3. Školský poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na prvej triednickej
     hodine na začiatku školského roka, čo potvrdí svojím podpisom.


     Účinnosť

     Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2020 a stráca účinnosť školský poriadok zo dňa
     1. 9. 2008


                                                                                                                                                                     Mgr. Ľuboslava Lacjaková
                                                                                                                                                                               riaditeľka školy


     Školský poriadok prerokovaný v pedagogickej rade 27. 8. 2020.