• školský poriadok

    •    

      ŠKOLSKÝ PORIADOK


      

     P r e a m b u l a

      

        Súkromná stredná odborná škola Revúca je odborná, vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na výkon činností v službách, v obchode, v správe a ďalších oblastiach spoločenského života. Škola pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách. Žiak ju absolvuje dobrovoľne a preto je povinný podriadiť sa pravidlám vnútornej organizácie práce v nej, jej vnútornému poriadku.

     Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie našej školy zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

     Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

     Cieľom vnútorného poriadku školy je :

     -         určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho

     -       vymedzenie práv a povinností žiakov

     -       určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení

      

          Zabezpečiť naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  riaditeľ školy vydáva školský poriadok Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej.

      

      

     1. Výkon práv a povinností žiakov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov  
          s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

      

     1.1. Práva žiakov

      

      Každý žiak našej školy má právo :

      

     1.        Na výchovu v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako rovnocenný partner vo vzťahu učiteľ – žiak, na komunikáciu v duchu zásad humanity a demokracie.

     2.        Na vyslovenie vlastného názoru a na formulovanie otázok k prebranej téme vhodnou formou a bez narušenia štruktúry vyučovacej hodiny.

     3.        Na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce alebo testu (tu má právo aj na analýzu chýb), na skúšanie a hodnotenie, poznať kritéria hodnotenia klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, poznať zásady písomného preverovania žiakov, vrátane termínov písomného skúšania.

     4.        Požiadať o komisionálne preskúšanie (neplnoletí žiaci prostredníctvom zákonného zástupcu).

     5.        Vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúkanej škály podľa učebného plánu príslušného študijného odboru.

     6.        Navštevovať aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie, športové kluby a podobne. Jeho aktivity v týchto inštitúciách nesmú obmedzovať  naplnenie práv a povinností žiaka našej školy.

     7.        Zapojiť sa podľa svojho záujmu a schopností do niektorej z foriem mimoškolskej činnosti organizovanej školou, resp. súťaží a olympiád organizovaných nadriadenými orgánmi. Účasť v týchto aktivitách je považovaná za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Množstvo týchto aktivít môže byť obmedzené v prípade porušenia predpisov BOZP pre túto činnosť.

     8.        Voliť hovorcu svojej triedy a jeho zástupcu alebo byť zvolený do tejto funkcie.

     9.        Zoznámiť sa s výchovno-vzdelávacím tematickým plánom, časovo-tematickým plánom príslušného predmetu, vrátane podrobného zoznámenia sa so školským vzdelávacím programom SSOŠ Revúca.

     10.    Vytvoriť si Žiacku školskú radu (ŽŠR) a voliť svojich zástupcov do ŽŠR a byť do nej volený.

     11.    Na efektívnu ochranu pred akoukoľvek formou šikanovania.

     12.    Konzultovať akýkoľvek problém s triednym učiteľom, vo vážnejšom prípade s výchovným poradcom či riaditeľom školy, resp. jeho zástupcami.

     13.    Využiť pomoc výchovného poradcu so zárukou diskrétnosti.

     14.    Zúčastňovať sa na hodinách všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetoch, ktoré si zvolil.

     15.    Vyjadrovať sa k organizácii chodu školy, ku klasifikácii prostredníctvom orgánov žiackej samosprávy alebo zákonného zástupcu.

     16.    Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.

     17.    Na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, ktoré zabezpečuje štát.

     18.    Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

     19.    Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.

     20.    Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

     21.    Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, vrátane vytvorenia podmienok a používania špeciálnych vzdelávacích pomôcok.

     22.    V odôvodnených prípadoch má žiak právo na vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu.

      

     1.2. Povinnosti žiakov

      

     Každý žiak našej školy má povinnosť:

      

     1.        Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

     2.        Dodržiavať školský poriadok  SSOŠ Revúca a ďalšie vnútorné predpisy SSOŠ Revúca týkajúce sa žiakov.

     3.        Osvojovať si vedomosti, zručnosti, upevňovať návyky poskytované na jednotlivých vyučovacích hodinách. Tým sa pripravovať na efektívne štúdium na VŠ a tvorivú prácu v budúcom povolaní.

     4.        Chodiť do školy pravidelne a podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať vyučovania všetkých voliteľných i nepovinných predmetov, ktoré si v danom školskom roku zvolil. Na vyučovanie prichádzať včas (s minimálne 10 min. časovou rezervou na prípravu potrebných pomôcok na vyučovanie).

     5.        Rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovania absencie.

     6.        Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných pracovníkov školy, svojím správaním a konaním robiť česť škole, sebe i rodičom. Pracovníkom školy prejavuje primeranú úctu v zmysle zásad slušného správania.

     7.        Dbať o čistotu a poriadok v triedach, v sociálnych zariadeniach. V škole i okolo nej chrániť svoje zdravie a zdravie iných. Hlásiť učiteľom, vedeniu školy alebo jej zamestnancom všetky okolnosti, ktoré by ohrozovali prevádzku školy alebo ľudské životy.

     8.        Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, šetrne zaobchádzať s učebnicami a  učebnými pomôckami. V prípade úmyselného poškodenia školského zariadenia alebo poškodenia z nedbanlivosti žiak je povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu alebo sa postarať o urýchlenú opravu poškodenej veci.

     9.        V prípade nepripravenosti na vyučovaciu hodinu ospravedlniť sa hneď na začiatku        vyučovacej hodiny.

     10.    Žiak môže informovať triedneho učiteľa o závažných udalostiach v osobnom živote. Tieto informácie  podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

     11.    Žiak na vyzvanie pracovníkov školy musí preukázať svoju totožnosť.

     12.    Žiak je povinný mať v škole osobitný hygienický balíček (vlastné mydlo, uterák, vreckovky) - Metodické usmernenie MŠ SR č. 15/2005 –R zo dňa 31.10.2005.

     13.    Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni je povinný rešpektovať pokyny  dozorkonajúcich MOV, dodržiavať určený poriadok, dbať na kultúru stolovania a správať sa slušne a zdvorilo voči personálu kuchyne.

     14.    Akékoľvek poškodenie zdravia, úraz, atď. je žiak povinný nahlásiť dozorkonajúcemu učiteľovi, resp. vyučujúcemu na hodine.

     15.    Žiakom sa neodporúča prinášať do školy väčšie sumy peňazí a drahé cenné predmety.

     16.    Sledovať zverejnené oznamy vzťahujúce sa k organizácii vyučovania a mimovyučovacích aktivít organizovaných školou  sprístupnených na nástenke na to vyhradenej.

     17.    Prihlasovať sa na voliteľné a nepovinné predmety v určenom termíne.

     18.    Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.

     19.    Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, pracuje podľa pokynov učiteľa, neruší vyučovanie, vrátane nezneužívania IKT technológií.

     20.    Po skončení poslednej vyučovacej hodiny podľa aktuálneho rozvrhu triedy si žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

     21.    Žiak je povinný byť v škole vhodne a čisto oblečený. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Oblečenie na pracovnom výcviku musí spĺňať požiadavky pracovného odevu. Na školských slávnostiach, t.j. otvorenie a ukončenie školského roka, na slávnostných akadémiách, maturitných skúškach.... má byť žiak slávnostne oblečený a upravený bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich doplnkov odevu, líčenia, účesu.

     22.    Správať sa priateľsky k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich, takéto správanie oznámiť okamžite ktorémukoľvek pedagogickému pracovníkovi, prípadne ho riešiť v súlade s platnou legislatívou.

      

      

     2.  Výkon práv a povinností zákonných zástupcov

      

     2.1. Práva zákonného zástupcu žiaka

      

            Zákonný zástupca žiaka má právo :

      

     1.        Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.

     2.        Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom.

     3.        Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

     4.        Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

     5.        Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

     6.        Vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom rodičovskej rady.

     7.        Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      

      

     2.2. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

      

     Zákonný zástupca žiaka je povinný :

      

     1.      Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

     2.      Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

     3.      Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

     4.      Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

     5.      Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

      

     Neúčasť žiaka na výchove a vzdelávaní žiak, resp. zák. zástupca rieši podľa § 144 ods. 9  - 11 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     3. Prevádzka a vnútorný režim školy

      

     3.1. Organizácia vyučovacieho dňa teoretického vyučovania a praktického vyučovania

      

     Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.

      

     Denné teoretické vyučovanie sa začína o 7.45 hod. prvou vyučovacou hodinou, výnimočne z organizačných dôvodov nultou hodinou. Začiatok a koniec vyučovacích hodín ohraničuje zvonenie a to nasledovne :

      

     Teoretické vyučovanie

      

      

     Hodina

     Čas trvania

     Hodina

     Čas trvania

     0. hodina

     6.55 -  7.40

     5. hodina

     11.30 - 12.15

     1. hodina

     7.45 -  8.30

     6. hodina

     12.25 - 13.10

     2. hodina

     8.35 -  9.20

     7. hodina

     13.15 -  14.00

     3. hodina

     9.30 - 10.15

     8. hodina

     14.30 - 15.15

     4. hodina

     10.35 - 11.20

      

      

      

      

     Praktické vyučovanie

      

     Vyučovacia hodina na praktickom vyučovaní trvá 60 minút. Po tretej vyučovacej hodine je 30 minútová prestávka  v trvaní od 10.15 do 10.45 hod.

     Vyučovací  deň v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín. V treťom a štvrtom ročníku trvá najviac sedem hodín.

      

     Začiatok pracovnej doby:

      

      

     Odbor

     Pracovná doba

     Hostinský

     8.00 – 14.00

     Kaderník, cukrár, obchodný pracovník

     7.45 – 13.45

      

      

     Určený rozvrh je povinný rešpektovať žiak, pedagogický aj nepedagogický zamestnanec školy.

      

     Keďže vyučovací proces je organizovaný aj v odborných učebniach, pracoviskách odborného výcviku, v telovýchovných priestoroch a časť vyučovacích hodín je delená, žiaci využívajú na presun čas prestávky.

      

     Systém dozoru na chodbách školy počas prestávok, stanovuje samostatný rozpis.

      

     Prestávky odporúčame využiť na aktívny oddych alebo na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Počas nich sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách, vo vestibule alebo triedach. Nesmie opustiť areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa, pedagogického dozoru.

      

     Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sa riadi pokynmi vyučujúcich a zabezpečením úloh BOZP.

      

     Všetky požiadavky voči vedeniu školy (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov.

      

     3.2.  Týždenníci

      

           Na bezprostrednú realizáciu práv a povinností žiakov za triedny kolektív zodpovedá týždenník. Triedny učiteľ zápisom v triednej knihe určuje spravidla dvoch týždenníkov na jeden týždeň zo žiakov triedneho kolektívu.

      

     Poverení žiaci predovšetkým:

      

     1.       Spolupracujú s vyučujúcimi pri evidencii neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny, v prípade žiakov z viacerých tried to zabezpečujú určení žiaci.

     2.       Dôsledne zabezpečujú právo triedneho kolektívu na optimálne využitie vyučovacieho času s dôrazom na určený čas prestávok.

     3.       Podľa požiadavky vyučujúceho spolupracujú pri príprave a presune učebných pomôcok s prihliadnutím na zabezpečenie BOZP.

     4.       Počas vyučovacieho dňa priebežne udržiavajú v čistote tabuľu a poriadok v triede, v prípade zistenia poškodenia alebo prevádzkovej havárie nahlasujú túto skutočnosť na sekretariáte riaditeľa školy, poprípade na vrátnici.

     5.       Nosia triednu knihu na delené vyučovacie hodiny.

     6.       Hlásia prípadnú neprítomnosť vyučujúceho u zástupkyne riaditeľa školy po desiatich minútach od začiatku hodiny.

     7.       Po poslednej vyučovacej hodine v učebni v spolupráci so spolužiakmi a vyučujúcim na tejto  hodine zabezpečujú, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (vyprázdnené lavice a stoličky vyložené na laviciach).

     8.       V spolupráci s vyučujúcimi, predovšetkým s triednym učiteľom,  zabezpečujú dodržiavanie základných psychohygienických noriem.

      

      

     4.  Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov, ich ochrana pred 

          sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      

     Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje :

      

     1.      V budove školy, v areáli školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách) fajčiť, používať alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi. Žiaci, ktorí by do školy nosili drogy či návykové látky alebo ich užívali, sa vystavujú riziku postihu podľa platných zákonov.

     2.      Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické  nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky. V prípade nerešpektovania tohto zákazu  bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení.

     3.      Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, včítane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť. V prípade podozrenia zo strany školy, že u žiaka sa jedná  o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení.

     4.      Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (krádeže materiálu školy, resp. osobných vecí žiakov a zamestnancov).

     5.      Zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali školský poriadok.

     6.      Žiak sa nesmie zdržiavať v priestoroch školy, ktoré sa nevyužívajú na vyučovanie (kotolňa, vrátnica, povalové priestory...).

     7.      Žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na Internet na škodu školy (finančná alebo morálna škoda).

     8.      Žiak nesmie počas vyučovania používať akúkoľvek záznamovú technológiu, s výnimkou žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

     9.      Narušovať vyučovanie používaním mobilných telefónov.

     10.  V priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií,  tiež hrať hry propagujúce násilie.

     11.  Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania. V prípade podozrenia, resp. zistenia rôznych foriem šikanovania, vedenie školy bude postupovať v zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

     12.  Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy.

     13.  V škole a na akciách organizovaných školou sa prísne zakazuje akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie.

     14.  Prechovávanie a používanie zbraní.

     15.  Vulgárne sa vyjadrovať v škole.

     16.  Používať mobilné telefóny, walkmeny, MP3-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, zároveň sa zakazuje dobíjať mobilný telefón v škole.

     17.  Hrať karty a loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach.

     18.  Nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy počas vyučovania.

     19.  Zachádzať, prípadne parkovať na parkovisku určenom pre zamestnancov, pred budovou školy a vedľa schodov vedúcich k budove školy.

      

     Porušenie týchto zákazov sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré  môže mať za následok aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

      

     Ďalšie opatrenia vo výchove určuje § 58  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     5.     Zásady správania sa žiakov

      

     5.1  Oslovenie a pozdravy

      

     1.        Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy, pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani majsterka.

     2.        Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer).

     3.        Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.

      

      

      

           5.2 Príchod žiakov do školy

      

     1.        Žiaci prichádzajú 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

     2.        V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučujúcu hodinu sa zdržiavajú  na chodbe školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania.

     3.        Pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv.

     4.        Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie.

         

            5.3 Správanie sa žiakov na vyučovaní

      

     1.        Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodine má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške.

     2.        Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narušili pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov. Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

     3.        Žiak v tichosti očakáva príchod vyučujúceho v triede, prípadne pred odbornou učebňou.

     4.        Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené.

     5.        Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, postaví sa (okrem tých, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje).

     6.        V odborných učebniach (učebňa výpočtovej techniky, učebňa administratívy,...) sa žiak riadi osobitnými pravidlami – prevádzkovým poriadkom, umiestnenými v učebni a pokynmi vyučujúceho.

     7.        Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.

     8.        Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

     9.        Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odstráni do koša.

           

           5.4 Správanie žiakov cez prestávky

      

     1.        Cez prestávku sa žiaci spoločne disciplinovane presunú k triede alebo pred odbornú  učebňu, určenej v rozvrhu hodín, kde vyčkajú na príchod vyučujúceho.

     2.        V prípade, že počas prestávky žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušenie sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenia.

     3.        V priestoroch školy udržiava poriadok. Papiere a odpadky odkladá do košov. Žiak sa nezdržiava zbytočne na záchodoch, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís a umývadiel.

      

            5.5 Odchod žiakov zo školy

      

     1.        Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

     2.        Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a školskú budovu.

      

            5.6 Dochádzka žiakov do školy

      

     1.        Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.

     2.        Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. Zásadne sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo v zahraničí mimo prázdnin môže iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.

     3.        Ak žiak mieni vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie :

     a)         Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. návšteva lekára) môže povoliť triedny učiteľ so súhlasom vyučujúceho;

     b)        Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ;

     c)         Uvoľnenie z dvoch a viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa.

     4.        Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca oznámiť to triednemu učiteľovi najneskôr do konca vyučovania príslušný deň.

     5.        Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonných zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá päť a viac vyučovacích dní, predloží žiak lekárske potvrdenie. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.

     6.        Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 5 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie  lekára aj za kratšie obdobie.

     7.        Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle Vnútorného poriadku školy.

     8.        Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30 % vyučovacích hodín alebo 30 % odučeného učiva (aj v jednotlivých predmetoch), na návrh vyučujúceho mu môže byť nariadené komisionálne preskúšanie.

     9.        Ak má žiak školy dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese, a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia do nasledujúceho ročníka.

     10.    Ak žiak školy, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium,  v prípade plnoletosti toto oznámenie podáva sám, v prípade neplnoletého žiaka podáva oznámenie o zanechaní štúdia zákonný zástupca.

     11.    Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní a nie je ospravedlnený, riaditeľ školy  písomne vyzve plnoletého žiaka, ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal.

     12.    Žiak denného štúdia v trojročných učebných odboroch a štvorročných študijných odboroch aj po dovŕšení 18 rokov, musí predkladať ospravedlnenia od rodičov alebo od lekára.

      

      6.    Výchovné opatrenia

      

     1.        Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

     2.        Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy, alebo orgán štátnej správy. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

     3.        Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení :

      1. napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa
      2. pokarhanie od riaditeľa školy
      3. ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia

     4.      V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to najdlhšie na 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

     5.      Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.

      

     Klasifikácia priestupkov voči vnútornému poriadku:

      

     Bežné porušenie školského poriadku  – rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci na svoj podnet alebo podnet ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka školy. Za bežné porušenie vnútorného poriadku sa považuje nesplnenie povinnosti žiaka, povinnosti týždenníka a porušenie zásad správania sa žiakov v objekte školy.

      

     Závažné porušenie školského poriadku  – rieši riaditeľ školy vo svojej právomoci po prerokovaní priestupku s triednym učiteľom na podnet ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka školy. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje opakovanie bežných porušení školského poriadku školy vrátane opakovaných neskorých príchodov na vyučovacie hodiny, opakovaná neospravedlnená absencia.

      

     Vážny priestupok voči školskému poriadku  – rieši riaditeľ školy podmienečným vylúčením po prerokovaní v pedagogickej rade. Za vážny priestupok sa považuje opakovanie závažných priestupkov, podvádzanie, neoprávnené osvojenie si vecí iných osôb, úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo majetku žiakov, úmyselné ublíženie na zdraví, úmyselné porušenie zásad BOZP, fyzický alebo psychický nátlak na spolužiakov a učiteľov, drzé a vulgárne správanie voči pedagogickým zamestnancom, dospelým osobám v priestoroch školy, záškoláctvo, opakovaná neospravedlnená absencia.

      

     Veľmi vážne porušenie školského poriadku  – rieši riaditeľ školy vylúčením žiaka zo štúdia po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri žiakoch, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku  veľmi vážne porušenie školského poriadku rieši v spolupráci so sociálnym kurátorom. Za veľmi vážny priestupok sa považuje závažné porušenie školského poriadku pri podmienečnom vylúčení zo školy, alebo ak sa žiak dopustí preukázaného trestného činu.

      

     Každé porušenie školského poriadku sa posúdi komplexne v celej šírke osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho kladné hodnotenie.

      

     Výchovné opatrenia sa budú používať v zmysle platných predpisov o strednej škole, s cieľom naplniť preambulu školského poriadku.

      

     Z á v e r e č n é     u s t a n o v e n i e

      

             Vnútorný školský poriadok platí  pre žiakov počas celého štúdia na SSOŠ Revúca, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske, plavecké a účelové cvičenia, KOČAP, KOŽAZ, triedne výlety, brigády, atď.).

      

      

      

      

      

      

      

      

     Platnosť tohto Vnútorného školského poriadku SSOŠ Revúca určujem dňom 01.09.2008.

      

      

     Novým dokumentom sa ruší platnosť Vnútorného školského poriadku ZSŠ SD Jednota zo dňa 01.9.2005.                                                

      

      

     Vnútorný školský poriadok SSOŠ Revúca je otvoreným dokumentom, ktorý je možné podľa aktuálnosti a potreby doplniť dodatkami.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Revúcej, 01.09.2008

      

      

      

      

                                                                             Schválil:              Mgr. Vladimír Andraščík

                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     DODATOK č. 1

      

     Sociálne štipendium

      

      

     Žiakovi, ktorý poberá sociálne štipendium a má neospravedlnenú absenciu bude na návrh triedneho učiteľa odňaté štipendium minimálne na dobu jedného mesiaca.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Platnosť tohto Dodatku č. 1 k Vnútornému školskému poriadku SSOŠ Revúca určujem dňom 01.11.2008.

      

      

      

      

                                                                             Schválil:              Mgr. Vladimír Andraščík

                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     DODATOK č. 2

      

     Opatrenia súvisiace s používaním a šírením legálnych a nelegálnych drog

      

      

     1.      Ak žiakovi školy bude dokázané fajčenie v objekte školy alebo na školských podujatiach bude:

      

     -         pri prvom priestupku napomenutý triednym učiteľom

     -         pri druhom priestupku pokarhaný riaditeľom školy

     -         pri treťom  priestupku podmienečne vylúčený

     -         pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia

      

     2.       Ak žiakovi školy bude dokázané, že sa v objekte školy alebo na školských podujatiach nachádza pod vplyvom alkoholu bude:

      

     -         pri prvom priestupku pokarhaný riaditeľom školy

     -         pri druhom priestupku podmienečne vylúčený

     -         pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia

      

     3.      Ak žiakovi školy bude dokázané, že sa v objekte školy alebo na školských podujatiach nachádza pod vplyvom nelegálnych drog, či iných látok bude:

      

     -         pri prvom priestupku pokarhaný riaditeľom školy

     -         pri druhom priestupku podmienečne vylúčený

     -         pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia

      

     4.      V prípade podozrenia, že sa u žiaka jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, zabezpečí vedenie školy pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka bude požiadaná o asistenciu polícia.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Platnosť tohto Dodatku č. 2 k Vnútornému školskému poriadku SSOŠ Revúca určujem dňom 01.09.2009.

      

      

      

                                                                             Schválil:              Mgr. Vladimír Andraščík

                                                                                                                  riaditeľ školy