• 3-ročné učebné odbory

    • Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok. V prípade, že počet prihlásených uchádzačov bude nižší ako 7, záujemcom bude ponúknutý náhradný odbor.

     Ak bude záujem o niektorý odbor vyšší ako je maximálny počet žiakov v triede, budú žiaci prijímaní podľa poradia určeného priemerom zo ZŠ za posledné tri ročníky (7., 8. a 1. polrok 9.).

     Pomocné kritéria určujúce poradie v trojročných učebných odboroch:

     1. lepšie výsledky v testovaní žiakov v 9. ročníku (priemer z oboch predmetov) – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší;

     2. lepší priemerný prospech v 1. polroku v 9. ročníku ZŠ;      

     3. výborné umiestnenie na vedomostných a športových súťažiach (priložiť kópiu osvedčenia, diplomu..., overené školou);

     Maximálny počet žiakov v triede je 31.