• 6314 N cestovný ruch

        • 2-ročné pomaturitné štúdium

          Odbor je určený pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl s ukončenou maturitnou skúškou a pre pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na problematiku cestovného ruchu a turizmu.