• 6421 L spoločné stravovanie

      • štúdium je dvojročné, určené pre absolventov trojročných učebných odborov s výučným listom, zameraných na gastronómiu, napr. kuchár, hostinský, mäsiar, cukrár... 

       

      • dĺžka prípravy je 2 roky

       

      • absolventi spoločného stravovania získajú maturitné vysvedčenie

       

      • absolvent je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu. Po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe môže pracovať ako : prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník.