• EČ a PFIČ zo SJL/ANJ/NEJ SJL – 12. marec 2019 ANJ/NEJ – 13. marec 2019

     • Maturantom želáme šťastnú ruku pri prvej veľkej skúške

      Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ)

      pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS):

      slovenský jazyk a literatúra/anglický jazyk/nemecký jazyk  má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

      • externú časť (EČ - SJL) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
      • písomnú formu internej časti (PFIČ - SJL) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4 (bez penalizácie minimálne 300 slov).
      • MS z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky jazyk) má okrem ÚFIČ aj:
      • externú časť – 100-minútový test na úrovni B1, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
      • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút (úrovne B1), požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1.

      Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

      1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu je potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby odovzdania odpoveďového hárka (OH) testu EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK. V prípade straty občianskeho preukazu je potrebné priniesť pas/vodičský preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané príslušným OR PZ, ku ktorému doložíte iný doklad s fotografiou (napr. kartu ISIC a pod.).

      2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.

      3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

      4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

      5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem konania PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.

      6. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia), nesmú byť na laviciach.

      7. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere označené pečiatkou školy, ktoré vám rozdá administrátor. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do OH. Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.

      8. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích/druhých vyučovacích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. 9. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.

      10. Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom (Q „krížik“ a " „pero“). Do OH označeného piktogramom Q zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH označeného piktogramom " zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.

      11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

      12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

      13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.

      14. V testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

      15. Pri úlohách s krátkou odpoveďou v OH označenom piktogramom „pero“ môžete číselné údaje zapisovať aj číslicou (ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní (odpisovaní) odpovede priamo z textu ukážky je potrebné dodržať pravopis slova/slovného spojenia.

      16. V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH – v OH „krížik“ úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero“ prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď. V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.

      17. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledujúcim spôsobom (rešpektujte pokyny administrátora):

      · Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. CE, II.N).

      · Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ, NJ.  Na OH z cudzích jazykov je úroveň B1 predtlačená.

      · Do kolónky kód testu vpíšte šesťmiesne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.

      · V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2019 je predtlačený, napr. pre 12. marec 2019 napíšte 12 03.

      · Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.

      · Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom polročnom výpise známok (riadny a náhradný termín), alebo na poslednom koncoročnom vysvedčení (opravný termín).

      18. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.

      19. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.

      20. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.

      21. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

      • Zaradenie do skupín nájdete pri učebni, v ktorej budete konať PFEČ MS a PFIČ MS.
      • PFEČ MS a PFIČ MS sa bude konať 12. a 13. marca 2019 v učebniach na prvom poschodí:
      • Konferenčná miestnosť
      • III.E

      22. Základné informácie sú zverejnené na nástenke na druhom poschodí od 14. februára 2019

      23. Podrobné informácie nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

       

     • Marec - mesiac knihy

     • "Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe." Maxim Gorkij - ruský spisovateľ (1868 - 1936)

      Zátišie pripravila Ing. Ingrid Dojčárová

     • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

     • Oznamujeme žiakom I. a II. PZ, že od 4. marca 2019 sa začína kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania. Miesto konania kurzu: SSOŠ, Železničná 2, 050 01 Revúca, na prízemí v triede I.PZ (pri vrátnici). Presný rozvrh je zverejnený na nástenke na 1. poschodí.

     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 4. marca a končia sa v piatok 8. marca 2019. Po prázdninách sa bude učiť podľa II. cyklu. To znamená, že do školy prídu všetci žiaci okrem I.A, ktorá bude na odbornom výcviku v školskej jedálni a v cukrárskej výrobni a okrem I.C, ktorá bude na odbornej praxi v TESCU.