• Novinky, aktuality

      • VČELÁRSTVO v našej škole

      • Motto: Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. Albert Einstein, 1921

       Súkromná stredná odborná škola s potešením oznamuje všetkým Revúčanom, ale aj širokej verejnosti, že sme od začiatku školského roka zaradili do nášho vyučovacieho procesu predmet s názvom VČELÁRSTVO.

       Na Slovensku stúpa spotreba medu a to až tak, že slovenskí včelári nestíhajú pokrývať dopyt po ňom. Na Slovensku je aktuálne približne 270 000 včelstiev. Čísla sa v minulosti pohybovali na úrovni okolo 400 000 včelstiev. Situácia včelstva v celosvetovom ale aj Slovenskom meradle nie je veľmi priaznivá.

       Aj kvôli tomu sme sa rozhodli napomôcť tento nepriaznivý stav zlepšiť. Zriadili sme praktické pracovisko so včelími úľmi v širšom areáli školy, kde sa naši žiaci môžu učiť  pracovať priamo so včelami v ich prirodzenom prostredí, ale aj špeciálne pracovisko na spracovanie medu a teoretickú výučbu. Celú výučby nám zastrešuje profesionálny včelár s dlhoročnou praxou pán Martin Böhmer.

       V budúcnosti plánujeme túto aktivitu prirodzene rozvíjať a rozšíriť tak našim absolventom ich vzdelanie v tomto zaujímavom a perspektívnom smere.

       Na školskom dvore pani riaditeľka zriadila API domček, ktorý bude slúžiť nielen našim včielkam, ale aj pracovníkom a žiakom školy, kde budú môcť relaxovať, inhalovať a prijímať vibrácie z úľov.

       Apiterapia (od lat. Apis „včela“ a terapia „liečenie“) – je používanie včelárskych výrobkov na liečebné účely. Kľúčovou metódou apiterapie je použitie včelieho jedu - apitoxínová terapia, jej ďalšími oblasťami sú medová terapia, propolisoterapia, apilaterterapia (použitie materskej kašičky), ako aj použitie peľu, vosku a včelieho plodu.

       Korene apiterapie siahajú do staroveku. Sú známe čínske, egyptské a grécke texty o apiterapii, o ktorých hovorili už pred vyše dvetisíc rokmi Hippokrates a Galen. V roku 1888 vyšla publikácia o jednom z prvých klinických štúdií apiterapie rakúskemu lekárovi F. Terchovi, ktorý je teraz uznávaný ako otec modernej apiterapie.

       Mnohé choroby sú citlivé na liečbu výrobkami včelárstva s vysokou terapeutickou hodnotou. Liečba včelími produktami je vo svete bežná najmä v Rusku, Izraeli, Ázii a Južnej Amerike.

       Podľa apiterapie je ľudskému zdraviu prospešné v podstate všetko, čo včely vytvárajú:

       Med - je najznámejším produktom. Používa sa pri prechladnutí, zápaloch, strate energie a pod. Je možné ho používať na masáže a zábaly.

       Propolis - používajú včely ako dezinfekciu, obdobne pôsobí aj na človeka. Používa sa tam, kde je potreba zničiť baktérie a zabrániť ich šíreniu.

       Materská kašička - včelia larva i matka sú po nej schopné pribrať za deň až dvojnásobok svojej váhy, je teda veľmi výživná. Používa sa v kozmetike, tiež ako doplnok výživy a taktiež pri výrobe liekov.

       Peľ - nie je včelí produkt (včely ho prinášajú z kvetov), ​​ale perga (fermentovaný peľ získavaný z plástov s o 50% väčšou účinnosťou) by bez pôsobenia včiel len ťažko vznikal. Kladný účinok má v boji proti alergiám, astme a zápalom.

       Vosk – nie je liečivo, no aróma sviečok z včelieho vosku pomáha dýchacím cestám aj preto, že vosk nie je úplne čistý, ale obsahuje aj čiastočky peľu a propolisu, ktoré sa pri horení uvoľňujú.

       Jed - pôsobí proti reumatizmu, proti tenisovému lakťu, dokáže rozpustiť niektoré látky usadené v kĺboch ​​a pod.

        

       Text a fotografie: Mgr. Bc. Branislav Paluš a Mgr. Alena Koroľová

      • RODIČOVSKÉ STRETNUTIE

      • Vážení rodičia, poztývame Vás na rodičovské stretnutie I.A a I.C. triedy ktoré sa uskutoční dňa 24. 10. 2019 o 14:30 v našej škole. Za účasť vopred ďakujeme.

      • 1. účelové cvičenie (praktická žena) 14.10.2019

      • Dňa 14.10.2019 sa konalo ,,Prvé účelové cvičenie,, pre žiakov prvého ročníka našej školy, triedy I.PZ (praktická žena) . Hlavná časť účelového cvičenia prebiehala v prírodnej oblasti okrajovej časti mesta Revúca - KÚPELE.

       Naši žiaci  absolvovali prednášku z civilnej ochrany, zdravotnej a topografickej prípravy v prírode, streleckú prípravu, ako aj turistický pochod. Navštívili sme jeleniu a danieliu oboru, pastvinu s koňmi a psí útulok, kde sa žiačky zaujímali o podmienky adopcie psíkov a o možnosti návštev a pomoci pri starostlivosti o nich. Všetci sme si odniesli veľa príjemných zážitkov. O pedagogický dozor sa postarali inštruktorovi cvičenia pán učiteľ Mgr.Bc. Branislav Paluš a jeho kolegyňa Mgr. Daniela Slavkovská.

      • HUBERTOVA JAZDA  XX. ročník

      • Dňa 05.10.2019  sa konali VII. jesenné slávnosti poľovníkov, rybárov a včelárov tzv. HUBERTOVA JAZDA  XX.ročník.

                   Celá akcia bola príkladne zorganizovaná a návštevníci mohli vidieť mnoho zaujímavých a inšpiratívnych vecí z oblasti lesníctva, poľovníctva včelárstva a pod. Na akcii nechýbalo veľa sprievodných podujatí a na svoje si prišli aj Tí najmenší, naše deti. Naša škola tak ako po iné roky pripravila pre širokú verejnosť neopakovateľný gastro- zážitok a to forme či už gemerských guliek, ale aj kapustnice, rezňov, hamburgerov a samozrejme fajných koláčikov. Tak isto sa nám podarilo prezentovať náš nový študijný predmet ,,včelárstvo,, na ktorý sme právom hrdí a pevne veríme, že tieto naše aktivity budeme v blízkej budúcnosti úspešne rozvíjať.

      • Stolno-tenisový turnaj 09.10.2019

      • Dňa 09. 10. 2019 zorganizovalo Centrum voľného času v Revúcej okresné kolo stolno-tenisového turnaja v priestoroch Centra voľného času.

       Našu školu reprezentovali traja žiaci: Dušan Cibula, Marcel Ruzso a Branislav Puška. Celá akcia bola príkladne zorganizovaná a po náročných bojoch sa podarilo našim chalanom umiestniť na peknom 3. mieste, za čo im  ďakujeme. Veľká vďaka patrí samozrejme aj samotnému organizátorovi ,,Centru voľného času v Revúcej,, ale aj nášmu hlavnému trénerovi a pedagogickému dozoru  Mgr. Bc. Branislavovi Palušovi.

      • Nový predmet v škole - EMOCIONÁLNA VÝCHOVA

      • Súčasná generácia detí má mnoho citových problémov, ako osamelosť, úzkostné stavy, depresie, opačná konformita, závislosti a pod. Sú nedostatočne osobnostne integrovaní a emocionálne nezrelí. Rodina a aj škola, ktorá kladie dôraz na kognitívnu stránku osobnosti,  nepripravuje dostatočne mladých ľudí na zložité životné situácie. Mládeži často chýbajú sociálne a emocionálne kompetencie a zručnosti, ktoré sú dôležitým predpokladom lepšieho uplatnenia v súkromnom a pracovnom živote a úspešnej spoločenskej adaptácie a integrácie.

       Dospievajúci si kladú otázky „kto som“, „aký je zmysel môjho života“, „ako sa na mňa pozerajú ostatní“. Ich vnútorné problémy sa sústreďujú na to „ako ma vidia ostatní v porovnaní s tým, čo “sám o sebe cítim“, hľadajú teda identitu.

       Hľadanie vlastnej identity, uvedomenie si seba samého a stotožňovanie, zosúladenie sa so sebou samým, je zdravý proces posilňujúci osobnosť. 

       Predmet EMV vychádza z poznatkov, že nie iba kognitívna, ale aj emocionálna inteligencia je podmienkou zvládania vlastných emócií, primeraných reakcií na emócie iných a úspešného uplatnenia jedinca v spoločnosti. Je založená na zážitkovom procese, v ktorom prostredníctvom modelových situácii, hier, estetických a iných kreatívnych činností nadobudnú žiaci sociálne zručnosti a spôsobilosti, nevyhnutné pre profesionálny a súkromný život.

       Zameriava sa na rozvíjanie emocionálnej a sociálnej inteligencie, a teda tých vlastností osobnosti, ktoré sú podmienkami primeranej sebaregulácie a sociability, na formovanie lepších schopností: 

       • sebauvedomenia a sebapoznania, 
       • sebakritiky a sebahodnotenia
       • sebaregulácie
       • sebamotivácie
       • empatie a asertivity
       • sociálnej angažovanosti

       CIELE PREDMETU EMV

       Žiaci:

       • zlepšia svoju schopnosť rozlišovať vlastné emócie prostredníctvom citovej reflexie, v ktorej budú objavovať a vyjadrovať svoje emócie, na základe introspekcie - sebapozorovania, skúmania vlastného duševného života, vnútorných zážitkov, procesov a stavov prebiehajúcich vo vedomí
       • lepšie spoznajú sami seba, získajú náhľad na seba prostredníctvom sebareflexie aj pohľadu iných, osvoja si výrazové prostriedky na vyjadrenie a na primeranú komunikáciu citov, nadobudnú lepšie interpersonálne kompetencie na základe vnímania vlastných emócií i emócií iných ľudí - dokážu rozoznávať neverbálne a mimoverbálne prejavy emócií, ich príčiny a prejavy u seba a iných
       • posilnia schopnosť sebaovládania a prelaďovania negatívnych emócií, zlepšia si schopnosť regulovať vlastné správanie i správanie ostatných, získajú spôsobilosti potrebné na vyrovnávanie sa s náročnými situáciami, budú sa aktívne podieľať na zveľaďovaní okolitého prostredia a zlepšovaní medziľudských vzťahov

        Predmet emocionálna výchova sme v našej škole zaviedli od školského roku 2019/2020 v prvých ročníkoch. Postupne sa bude učiť emocionálna výchova vo všetkých ročníkoch a všetkých odboroch.


        

      • HUBERTOVA JAZDA 5. 9. 2019

      • Pozývame Vás na Hubertovu jazdu. Naši žiaci, spolu s majsterkami odborného výcviku a učiteľmi, Vám radi ponúknu kulinárske dobroty - kapustnicu, gemerské guľky, hamburgery, vyprážané rezne, jablčník a iné sladké pokušenia. 

      • Šachový a športový kútik

      • Nový školský rok, nové výzvy....V rámci nového školského roka 2019/2020 sme sa rozhodli žiakom spestriť ich prestávky ako aj mimo-vyučovacie  aktivity a zriadili sme v priestoroch našej školy šachový a športový kútik. Týmto krokom by sme radi rozvíjali u našich študentov pohybové schopnosti, ale aj logické myslenie a rozhodovanie, zmysel pre taktiku či plánovanie. Zdá sa, že to bol správny krok, pretože hneď od prvých dní, ako sa otvorili brány našej školy je o spomínané aktivity veľký záujem. Do budúcnosti plánujeme podobné činnosti rozširovať a naďalej tak aktívne spríjemňovať štúdium aj voľné chvíle v našej škole.

       FOTO: Mgr. Bc. Branislav Paluš a Mgr. Alena Koroľová

      • Jeseň v škole

      •      Jeseň je už v plnom prúde. Naši žiaci pod vedením Ing. Ingrid Dojčárovej začali s prípravou školských záhonov a zadného dvora na zimu. Pozbierali úrodu, upravili hriadky, pohrabali lístie a vypleli burinu. 

                Na dolnej chodbe Ing. Ingrid Dojčárová zriadila kútik s tematikou jesene, kde použila aj vypestované plody.

        

      • Interný zber papiera

      • Dňa 01.10.2019 naša škola pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy Mgr. Bc. Branislava Paluša zorganizovala interný zber papiera v rámci našej školy. Za pomoci žiakov II.C sme zozbierali použitý, nepotrebný papier v celej škole, následne ho roztriedili na farebný a čiernobiely a odniesli do zberného dvora BRANTNER v Revúcej. Za našu snahu sme dostali toaletný papier z recyklovaného papiera. V podobných akciách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti, nakoľko nám otázka ochrany našej planéty nie je ľahostajná a snažíme sa k nej pristupovať mimoriadne zodpovedne s hlavným cieľom naučiť našich žiakov vážiť si životné prostredie, život a prírodu okolo nás.