• ŠTIPENDIUM

     • Oznamujeme žiakom,

      že 26. mája 2020 (utorok)

      sa bude vyplácať štipendium

      o 11:00 pri vrátnici.

      Pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Vstup do budovy po jednom a iba s ochranných rúškom.

     • OZNAM

     • Oznamujeme žiakom, prcovníkom školy, dôchodcom a širokej verejnosti, 

      že od 5. mája 2020 (utorok) sa znovu začína variť

      v našej školskej kuchyni.

      Na odber obedov sa môžete prihlásiť už v pondelok 4. 5. 2020 v budove školy.

      Kvôli sprísneným hygienickým podmienkam sa obedy budú vydávať iba v jednorázových obedároch a konzumácia obedov v jedálni nebude možná.

      Tešíme sa na Vás :) 

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodičia a žiaci základných škôl, záujemcovia o štúdium,

      blíži sa termín podávania prihlášok na stredné školy. Naša škola ponúka vzdelávanie:

      - v dvojročnom učebnom odbore praktická žena (odbor je určený pre žiakov, ktorí nemajú ukončený deviaty ročník),

      - v trojročných učebných odboroch hostinský, cukrár,

      - vo štvorročnom študijnom odbore obchodný pracovník,

      - v dvojročnom študijnom nadstavbovom odbore spoločné stravovanie (odbor je určený pre absolventov trojročných učebných potravinárskych odborov).

      Prihlášku na štúdium môžete poslať prostredníctvom základnej školy alebo na riaditeľstvo našej školy. Veríme, že pri výbere školy zvážite všetky okolnosti, aj tie, ktoré v týchto časoch na nás číhajú v podobe nebezpečnej nákazy a budete mať radšej svoje deti v škole, ktorá je neďaleko bydliska.

      Prihlášku doručte riaditeľom základných škôl alebo v prípade uchádzača, ktorý nenavštevuje základnú školu riaditeľovi našej školy do 15. mája 2020.

      - prihláška nemusí byť potvrdená lekárom.

      - formulár prihlášky zabezpečí základná škola alebo si ju môžete stiahnuť na stránke https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/3601,

      - kritériá na prijatie sú  zverejnené na  stránke našej školy,

      - presné pokyny o prijímacom konaní sú zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na stránke  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/. MŠVVaV ich bude v najbližších dňoch  aktualizovať a upresňovať, preto stránku pravidelne sledujte.

      V prípade akýchkoľvek otázok  súvisiacich s prijímacím konaním nám napíšte alebo zavolajte: korolova.alena@gmail.com0905 485 383.

      Poznámka: Šúdium na Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.

       

      „Každá cesta sa začína prvým krokom.“ 

     • VYPLÁCANIE ŠTIPENDIA

     • Oznamujeme žiakom našej školy,

      že sociálne štipendium sa bude vyplácať

      22. apríla 2020 (streda) od 11:00 do 13:00
      a

      23. apríla 2020 (štvrtok) od 9:30 do 11:00.

      Vstup do budovy iba s ochranným rúškom, rukaviciach a s vlastným perom na podpísanie sa.

      Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na podrážku topánok a na ruky (dezinfekcia je pripravená pri vstupe do školy).

     • Kritériá pre prijatie žiakov ZŠ na štúdium v šk. roku 2020/2021

     • KRITÉRIÁ

      pre prijatie žiakov základnej školy na štúdium

      do prvého ročníka SSOŠ v Revúcej v školskom roku 2020/2021

       

      Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

      Po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom zriaďovateľa a riaditeľky SSOŠ v Revúcej stanovujeme nasledovné podmienky platné pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.

      Informácie sú zverejnené aj na - https://ssosra.edupage.org

      SSOŠ otvára v školskom roku 2020/2021 3 triedy denného štúdia pre absolventov 9. ročníka ZŠ (resp. pre tých, ktorí neukončili 9. ročník) s celkovým počtom žiakov 65:

      Dvojročný odbor (pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ)

      1. 3161 F praktická žena (31 žiako)

      Trojročné učebné odbory (pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ)

      1. 2964 H cukrár (10 žiako)
      2. 6489 H hostinský (7 žiako)

      Štvorročný študijný odbor (pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ)

      1. 6442 K obchodný praconík (17 žiakov)

       

      Termíny prijímacieho konania sú stanovené nasledovne:

      • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok – najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania (presný termín bude aktualizovaný a oznámený listom právnemu zástupcovi uchádzača o štúdium a aj na stránke školy)
      • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok – najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020 (presný termín bude aktualizovaný a oznámený listom právnemu zástupcovi uchádzača o štúdium a aj na stránke školy)

      O konaní druhého kola  PS rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej na základe počtu zapísaných žiakov po ukončení 1. kola prijímacieho konania v termíne najneskôr do 30. júna 2020.

      Do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 budú prijatí uchádzači zo základných škôl, podľa nasledovných kritérií:

       

      DVOJROČNÝ ODBOR:

      Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok.

       

      TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok. V prípade, že počet prihlásených uchádzačov bude nižší ako 7, záujemcom bude ponúknutý náhradný odbor.

      Ak bude záujem o niektorý odbor vyšší ako je maximálny počet žiakov v triede, budú žiaci prijímaní podľa poradia určeného priemerom zo ZŠ za posledné tri ročníky (7., 8. a 1. polrok 9.).

      Pomocné kritéria určujúce poradie v trojročných učebných odboroch:

      1. lepšie výsledky v testovaní žiakov v 9. ročníku (priemer z oboch predmetov) – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší;

      2. lepší priemerný prospech v 1. polroku v 9. ročníku ZŠ;      

      3. výborné umiestnenie na vedomostných a športových súťažiach (priložiť kópiu osvedčenia, diplomu..., overené školou);

      Maximálny počet žiakov v triede je 31.

      Plánovaný počet tried: 1 trieda s maximálne 2 odbormi v triede (cukrár a hostinský), maximálny počet prijatých žiakov spolu 17.

       

      ŠTUDIJNÉ ODBORY:

      1. bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli z oboch predmetov súčasne úspešnosť aspoň 90 % (v zmysle zákona 245/2008 Z. z. §65, ods. 4 o výchove a vzdelávaní) – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší;

       

      2. na základe prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí nesplnili kritériá pre prijatie bez PS. Prijímaciu skúšku vykonajú žiaci z predmetov slovenský jazyk a literatúramatematika;

      Poradie pre prijatie bude určené súčtom bodov za:

      - dosiahnuté študijné výsledky ( 7. – 9. ročník ZŠ);

      - dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší;

      - dosiahnuté výsledky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika na prijímacích skúškach;

      V prípade rovnosti bodov budú pre určenie poradia použité pomocné kritériá v tomto poradí:

      - lepší celkový výsledok PS;

      - lepší výsledok v celoslovenskom testovaní deviatakov – nakoľko sa zrušilo vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, toto kritérium sa ruší.

      - lepší priemer zo ZŠ;

      - výborné umiestnenie na vedomostných a športových súťažiach (priložiť kópiu osvedčenia, diplomu..., overené školou)

       

      UKAZOVATEĽ

      MAX. POČET BODOV

      POZNÁMKA

      Priemer zo ZŠ

      20

            7.roč.+8.roč.+9.roč.

      Ø=  ------------------------

       3

      Bodovanie:

      Výsledok PS z MAT

      20

       

      Výsledok PS zo SJL

      20

      Vedomostné a športové súťaže

      5

      Bonus

      Prihláška podaná na 2 odbory v našej škole

      5

      Maximum spolu

      70

      *Poznámka:

      - žiak úspešne vykoná PS z predmetu, ak získa aspoň 5 bodov;

      - žiak, ktorý získal menej ako 5 bodov z predmetu, vykoná ústnu skúšku, ktorá je úspešná, pokiaľ dosiahol hodnotenie aspoň dobrý. Počet získaných bodov zostáva nezmenený;

      - ak žiak vykonal PS neúspešne (aj po ústnej skúške) aspoň z jedného predmetu, nemôže byť prijatý na štúdium v odbore, pri ktorom sa vyžaduje úspešne absolvovať PS;

      Bodovanie prospechu zo ZŠ (priemer sa počíta z predmetov uvedených na prihláške na štúdium).

      Maximálny počet žiakov v triede je 31.

      Plánovaný počet tried: 1 trieda študijného odboru – obchodný pracovník s počtom žiakov 17.

      Podrobné informácie o prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom o štúdium najneskôr do piatich dní pred termínom ich konania (podľa § 66 ods. 8).

      Každý uchádzač bude mať pri PS pridelený číselný kód (bez mena). Pri každom kóde bude uvedená informácia, či uchádzač  vykonal prijímacie skúšky úspešne alebo neúspešne, prípadne nezúčastnil sa.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania skúšok o 14:00 vo vestibule školy, pred vstupom do školy a na webovej stránke školy.

      Konečné poradie bude určené po uzavretí výsledkov prvého kola druhého termínu. Zároveň bude vydané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača, ktoré bude písomne zaslané zákonnému zástupcovi.

      Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 sa bude konať od 8:00 do 15:00 na 1. poschodí Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej:

      • pre dvojročné a trojročné učebné odbory ........ (termín bude oznámený dodatočne)
      • pre študijný odbor ........ (termín bude oznámený dodatočne)

      Uchádzač si prinesie so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú navštevuje. Pokiaľ sa uchádzač nebude môcť zúčastniť v uvedenom termíne na zápise zo závažného dôvodu, dohodne si iný, najbližší termín telefonicky (+421 905 485 383).

      Ak uchádzač splní kritériá na prijatie na štúdium, ale nebude prijatý pre nedostatok miesta, zákonný zástupca žiaka môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      Pokiaľ sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v školskom roku 2020/2021 bude neplatné.

      Revúca 6. apríl 2020                       Ing. Viera Badínová, v.r.

                                                                        riaditeľka školy

     • Zapojte sa do súťaže

     • Milí žiaci, počas voľných chvíľ, pozrite si stránku www.zazivitarodinu.sk a  skúste sa vyjadriť na tému rodina a základné právo na život. Máte možnosť vyhrať zaujímavé ceny.

     • Vyplácanie štipendia

     • Oznamujeme žiakom našej školy,

      že sociálne štipendium sa bude vyplácať

      25. marca 2020 (streda) od 11:00 do 13:00

      v priestoroch pri vrátnici.

      V tom istom termíne sa bude vyplácať aj výplata

      za absolvované akcie.

      Vstup po jednom s ochranným rúškom.

      Upozorňujeme poberateľov štipendia a výplaty,

      že mimo určeného dátumu 

      a času sa štipendium a výplata vyplácať nebude. 

     • POZOR!!! ZMENA!!! POZOR!!! ZMENA!!! POZOR!!!

     • Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom našej školy, že

      od 12. marca 2020 do odvolania

      je prerušené vyučovanie a škola je uzavretá

      z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu.

      Presný dátum obnovenia vyučovania oznámime včas.

      Do pozornosti maturantom!

      Maturitné skúšky PFEČ a PFIČ MS sú zrušené.

      Dátum praktických a ústnych MS bude včas oznámený.

       

      Bližšie informácie: korolova.alena@gmail.com, +421905485383

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Oznamujem žiakom, že 24. februára 2020 začínajú jarné prázdniny. Nástup do školy je 2. marca 2020.

      Vyučovanie pokračuje 2. cyklom, to znamená, že na OVY idú žiaci I.A odboru cukrár a hostinský, hostinská. Všetci ostatní sa učia podľa stáleho rozvrhu v druhom cykle.

     • Vyprážanie šišiek

     • 21. 2. 2020 sa uskutoční celoškolské kolo vo vyprážaní šišiek

      pri príležitosti konca fašiangov.

      Podrobné informácie sú na nástenke pri vrátnici. Tešíme sa na výborné šišky. Dúfame, že všetci žiaci sa  s radosťou zapoja do zápolenia tak, ako to bolo pred Vianocami pri tlačení kapusty .

     • Palacinkové variácie

     • Palacinkové variácie pripravili žiaci II. a III. ročníka odboru hostinský pod vedením Mgr. Marty Valkovej.

     • VALENTÍN

     • Valentínske zátišie pripravili Ing. Ingrid Dojčárová, Mgr. Anna Opielová a Bc. Dana Vrbjarová so žiakmi odborov praktická žena a cukrár.

     • Do pozornosti maturantom!!!

     • Vážení maturanti,

      dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

       Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška?  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.

       Video o maturite je dostupné na našej webovej stránke aj tu: https://vimeo.com/388095051.

       Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

       Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.  

     • Koniec prvého polroka

     • 31. januára 2020 sa končí prvý polrok a žiaci dostanú výpisy známok po štvrtej hodine. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a menej úspešným želáme, aby sa im v druhom polroku darilo lepšie.

       

      V pondelok, 3. februára 2020 sú polročné prázdniny.

      Vyučovanie v druhom polroku začína v utorok

      4. februára 2020 I. cyklom.

       

     • Súkromná stredná odborná škola

     • Krátka prezentácia Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej.

     • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

     • Oznamujeme našim žiakom, že dňa 20. decembra 2019 majú riaditeľské voľno.

      Zimné prázdniny začínajú v pondelok 23. decembra 2019

      a trvajú do utorka 7. januára 2020.

      Nástup do školy je v stredu 8. januára 2020.

      Začíname I. cyklom.

      od 8. 1. 2020 je nový rozvrh

     • Návšteva Bruselu 10. - 12. decembra 2019

     • V dňoch 10. - 12. 12. 2019 sa naši žiaci Diana Laciaková a Dominik Caletka spolu s Mgr. Alenou Koroľovou zúčastnili študijno-poznávacieho pobytu v Bruseli. Žiaci mali zážitok z letu lietadlom z Košíc do Viedne a následne do Bruselu. Boli sme ubytovaní v krásnom hoteli neďaleko Európskej komisie. Zúčastnili sme sa niekoľkých prednášok v sídle Európskej komisie a v Európskom parlamente. Dozvedeli sme sa o fungovaní EÚ, o činnosti Európskej komisie a samozrejme sme spoznávali predvianočný Brusel. Našu cestu zabezpečoval a zároveň nás sprevádzal pán Andrej Krchňavý s Máriou Belkovou. Tento pobyt absolvovali žiaci a ich učitelia z Revúcej a Gelnice, ako aj seniori z týchto okresov. Pobyt sme si zdokumentovali fotografiami, ktoré sú k dispozícii.

     • Zima sa už zakráda...

     • Jedna vločka, druhá vločka,

      Teta zima žmúri očká.

      Sánky si hneď osedláme

      A letíme k starej mame.

      Na dvore nás sniežik zláka,

      Postavíme snehuliaka.

      Starká ešte mrkvu dá

      A snehuliak noštek má.

      Poďme domov, už sa zmráka,

      Lyžovačka zajtra čaká. 

      Výzdobu pripravila: Ing. Ingrid Dojčárová

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28. 11. 2019

     • Pozývame žiakov deviateho ročníka ZŠ, ich rodičov a širokú verejnosť na

      Deň otvorených  dverí v našej škole.

       

      V školskom roku 2020/2021  ponúkame učebné trojročné odbory (končiace s výučným listom):

      HOSTINSKÝ/HOSTINSKÁ,

      CUKRÁR,

       

      štvorročný študijný odbor (končiaci s výučným listom):

      OBCHODNÝ PRACOVNÍK,

       

      dvojročný učebný odbor (končiaci s vysvedčením o záverečnej skúške) s možnosťou absolvovať  kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania:

      PRAKTICKÁ ŽENA,

       

      dvojročný nadstavbový študijný  odbor pre absolventov trojročných učebných potravinárskych odborov:

      SPOLOČNÉ STRAVOVANIE,

       

      dvojročný študijný pomaturitný odbor pre absolventov strednej školy s maturitou:

      CESTOVNÝ RUCH.

       

      Tešíme sa na Vašu účasť!