• Jedlá z hovädzieho mäsa - učebný odbor HOSTINSKÝ v akcii
     • Jedlá z hovädzieho mäsa - učebný odbor HOSTINSKÝ v akcii

     • Žiaci učebného odboru HOSTINSKÝ si dnes merali svoje schopnosti a zručnosti pri príprave jedál z hovädzieho mäsa. Pod odborným vedením a dozorom majsteriek odborného výcviku Mgr. Marty Valkovej a Bc. Viery Kojnokovej, žiaci II.A triedy v určených dvojiciach pripravovali v doobedňajších hodinách lákavé jedlá, ktoré si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Svetový deň poézie v SSOŠ
     • Svetový deň poézie v SSOŠ

     • V r. 1999 bol vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie 21. marec. Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. V niektorých krajinách sa oslavuje Deň poézie 15. októbra na počesť narodenia Vergília, rímskeho epického básnika za vlády Augusta.

       

      Naši žiaci a učitelia si 21. marca 2017 uctili Svetový deň poézie krásnym dopoludním. Žiaci, aj odvážni učitelia recitovali a aj spievali básne slovenských a svetových autorov po slovensky, nemecky, anglicky a rusky. Dokonca jeden žiak predstavil pozornému publiku svoju vlastnú tvorbu.

      Počiatočné obavy a trému účinkujúcich vystriedal potlesk divákov a pozitívne emócie, ktoré vo všetkých zúčasnených doznievali ešte veľmi dlho. 

       

      Ďakujeme účinkujúcim, porote aj publiku a tešíme sa na október, kedy si uctíme narodenie Vergília podobným podujatím.

       

      Mgr. Alena Koroľová, Mgr. Mária Antalíková

    • Tovaroznalecká súťaž
     • Tovaroznalecká súťaž

     • Dňa 20. 3. 2017 sa uskutočnila súťaž z tovaroznalectva, ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov zo študijných odborov obchodná akadémia a obchodný pracovník. Každý súťažiaci žiak prezentoval tému z konkrétnej tovaroznaleckej oblasti spracovanú a pripravenú do prezentácie, ktorú predstavil pred hodnotiacou komisiou. 

      Prvé miesto získal Patrik Kopkáš, žiak III.C triedy študijného odboru obchodný pracovník.

      Druhé miesto získala Nikola Alexová, žiačka II.CE triedy študijného odboru obchodná akadémia.

      Tretie miesto získla Nikola Cinková, žiačka III.C triedy študijného odboru obchodný pracovník.

       

      Víťazom blahoželáme!

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť!

      Ing. Ingrid Turčányiová, Ing. Ingrid Dojčárová

     • EČ a PFIČ MS 2017

     • USMERNENIE

      pre žiakov počas konania EČ a PFIČ MS 2017

       

      Príchod do školy

      Dátum

      Čas príchodu - prezencia

      Vstup do učebne

      Utorok, 14. 03. 2017

      do 09,15

      Najneskôr o 9,25

      Streda,  15. 03. 2017

      do 09,15

      Najneskôr o 9,25

       

      • žiak sa musí dostaviť do miestnosti v stanovenom čase, neskorší vstup NIE JE MOŽNÝ a žiak bude posudzovaný, ako by externú časť vykonal s úspešnosťou 0 % - na písomnú časť potom smie nastúpiť.
      • žiaci sa sústredia pred miestnosťami, v ktorých budú konať EČ a PFIČ MS.
      • žiak prichádza na skúšku vhodne oblečený a upravený – primerane dôležitosti skúšky, 
      • žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz alebo iný doklad na overenie totožnosti, 
      • žiak musí mať na SJL a CUJ  písacie potreby – pero s náplňou modrej alebo čiernej farby – aby nepresakovalo ani aby nebolo veľmi tenké – aby nedošlo k poškodeniu odpoveďových hárkov – odporúča sa mať aspoň dve perá.

       

      Prestávka

      Dátum

      Čas príchodu

      Vstup do učebne

      Utorok, 14. 03. 2017

      11,25 – 12,15

      Najneskôr o 12,15

      Streda, 15. 03. 2017

      11,25 – 12,25

      Najneskôr o 12,25

       

      • žiak musí rešpektovať čas vstupu do učebne po prestávke – neskorší vstup NIE JE MOŽNÝ a žiak bude posudzovaný, ako by písomnú časť vykonal s úspešnosťou 0 %
      • Pri vypracovávaní úloh z jazykov nezabudnite dodržiavať malé a veľké písmená.
      • V testoch s piktogramom krížik x - kde sa vyberá z ponúknutých možností – treba vždy jednu zvoliť.

       

       

     • Jarné prázdniny

     • 27. 2. 2017 (pondelok)  - 3. 3. 2017 (piatok)

      Po prázdninách, 6. 3. 2017:

      I.A, III.A - odborný výcvik

      II.A -. teoretické vyučovanie

    • Pohár primátorky mesta Revúca
     • Pohár primátorky mesta Revúca

     • Dnes sa konal 38. volejbalový turnaj "o Pohár primátorky mesta Revúca, ktorého usporiadateľom bola ZŠ .I. B. Zocha Revúca. Účastníkmi turnaja boli zmiešané družstvá zamestnancov škôl a školských zariadení mesta Revúca.

       V turnaji „O pohár primátorky Mesta Revúca“ nastúpilo päť družstiev

      Gymnázium MK

      ŠZŠ + PSLG

      ZŠ Hviezdoslavova + SSOŠ

      ZŠ I. B. Zocha + MŠ Sládkovičova

      ZŠ Komenského.

      Víťazom turnaja sa stalo volejbalové družstvo  ZŠ Hviezdoslavova + SSOŠ.

      fotoalbum

       

       

    • Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

     • http://www.spgk.sk/swift_data/source/2016/Projekt_Zalozka_Stredne_skoly_Hodnotenie_2016%20kompr.pdf

      Naša škola sa zapojila do 5. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy.

      Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre stredné školy 5. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

      Cieľ celoslovenského projektu

      Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na určenú tému Knihy rozprávajú príbehy. Výmenu záložiek mohli školy využiť aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

      Priebeh celoslovenského projektu

      Stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili do 30. septembra 2016 elektronickú prihlášku, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice. Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok Slovenská pedagogická knižnica vytvorila partnerské dvojice medzi strednými školami s prihliadnutím na typ školy a počet prihlásených žiakov. V priebehu 4. októbra 2016 zaslala Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje každej partnerskej dvojici spolu s podrobnými pokynmi o realizácii celoslovenského projektu. Zúčastnené partnerské dvojice informovala o tom, že vzájomná komunikácia, výmena záložiek i nadväzovanie priateľských kontaktov bude len v ich pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny záložiek bol stanovený na 31. október 2016.

      Vyhodnotenie celoslovenského projektu

      Do projektu sa prihlásilo 160 stredných škôl s celkovým počtom 9 313 žiakov.

      Slovenská pedagogická knižnica 24. októbra 2016 osobne poďakovala každej zúčastnenej strednej škole za aktívnu účasť v celoslovenskom projekte a vyzvala ju na jeho dobrovoľné vyhodnotenie a pripojenie fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších záložiek.

      Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 104 strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na tejto webovej adrese:

      http://www.spgk.sk/swift_data/source/2016/Projekt_Zalozka_Stredne_skoly_Hodnotenie_2016%20kompr.pdf

       

     • Cesta Magdalény Robinsonovej

     • Dnes sa žiaci našej školy zúčastnili premietania dokumentárneho filmu Cesta Magdalény Robinsonovej spojené s diskusiou o totalitných režimoch na Slovensku v 20.storočí so zúčastnenými hosťami: 

      Evou Mosnákovou, ženou, ktorá prežila holokaust. 

      Blogerom Jánom Benčíkom, odkrývajúci a mapujúci pozadie rôznych „postáv“ facebooku, hlavne príslušníkov a sympatizantov istej strany. 

      stand up komikom Jánom Gorduličom, etnologičkou SAV a Dokumentačného strediska holokaustu Monikou Vrzgulovou a historikom Ústavu pamäti národa Patrikom Dubovskym.

      Diskusiu bude viedol a moderoval novinár a fotograf Andrej Bán, ktorý je zároveň aj hlavný zástupca iniciatívy spolu s občianskym aktivistom Michalom Karakom.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno na deň 18. 11. 2016 (piatok).