• Deň vojnových veteránov
     • Deň vojnových veteránov

     • Dnešný deň sa žiaci II.A, II.CE, IV.E  zúčastnili spomienkového aktu pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny. 

      Mgr. Koroľová, Ing. Dojčárová

      fotoalbum

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • od 28.10.2016 (piatok) do 01.11.2016 (utorok).

      Vyučovanie sa začína v stredu 2. 11. 2016.

     • začiatok školského roka 2016/2017

     • 5. septembra 2016 (pondelok)

      PRVÁCI o 9.00 hod. v budove školy,

      DRUHÁCI, TRETIACI, ŠTVRTÁCI o 10.00 hod. v budove školy.

     • školský rok 2016/2017

     • . Organizácia školského roka

      1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

      2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

       

     • Rozlúčka zamestnancov škôl so školským rokom 2015/2016

     • Rozlúčka zamestnancov škôl so školským rokom 2015/2016 - Obrázok 1

     • ÚFIČ MS 2016 - náhradný rozvrh

     • Utorok 24. 5. 2016

      trieda

      1. hodina
      1. hodina
      1. hodina
      1. hodina

      I.C

      OBN/SLA

      ADK/ŠPA

      TSV/HÚŠ

      I.E

      II.A

      TEC/DOJ

      TEC/DOJ

      MAT/SOP

      PNJ/VIK

      PAJ/ŠPA

      dozor: VIK, SOP

       

      Streda 25. 5. 2016

      trieda

      1. hodina
      1. hodina
      1. hodina
      1. hodina

      I.C

      KMM/CHO

      OBN/SLA

      ADK/ŠPA

      TSV/HÚŠ

      I.E

      II.A

      MAT/SOP

      PNJ/VIK

      PAJ/ŠPA

      PVY/DOJ

      PVY/DOJ

      dozor: SOP, ŠPA

       

      štvrtok 26. 5. 2016

      trieda

      1. hodina
      1. hodina
      1. hodina
      1. hodina

      I.C

       

      SJL/KOR

       

      OBN/SLA

      ADK/ŠPA

      I.E

      II.A

      PNJ/VIK

      PAJ/ŠPA

      PNJ/VIK

      PAJ/ŠPA

       

      TSV/HÚŠ

       

       

      dozor: SOP, KOR, DOJ

      I.CE – učí sa v II.C

      II.A – učí sa v IV.C

    • MS 2016 - ÚFIČ
     • MS 2016 - ÚFIČ

     • Maturitny_rozvrh_komisie_2016.pdf

      Maturitny_rozvrh_ucebne_2016.pdf

      Rozvrh_studenta_2016.pdf

      ORGANIZAČNÉ POKYNY ŽIAKOM

      Žiaci sa dostavia na ústnu formu internej časti maturitne skúšky vhodne oblečení a upravení v  deň konania skúšky najneskôr hodinu pred plánovaným začiatkom (neplatí pre prvých  poradí).

      Žiaci sú povinní rešpektovať stanovený rozpis pre vykonanie ÚFIČ MS a zdržiavať sa v určených priestoroch pred skúšobnými miestnosťami.

      Žiakom je vyhradená trieda II.A (pri vrátnici), MS konajú žiaci v príslušný deň v poradí stanovenom rozpisom. Zmeny v harmonograme možno vykonať len so súhlasom predsedu PMK.

      Na prípravu a odpoveď na ÚFIČ MS je stanovený časový limit nasledovne:

      PREDMET

      ČAS NA PRÍPRAVU

      ČAS NA ODPOVEĎ

      Slovenský jazyk a literatúra

      20 minút

      20 minút

      Cudzí jazyk

      20 minút

      20 minút

      Teoretická časť odbornej zložky

      30 minút

      30 minút

       

      Pri príprave a odpovedi môže žiak využívať pomôcky schválené pre príslušné zadanie alebo tému, ktoré sú pripravené v skúšobnej miestnosti.

      Žiak je povinný pri vstupe do skúšobnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predsedovi predmetovej maturitnej komisie predložením občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti.

      Ak žiak svojím správaním narušuje priebeh skúšky alebo nerešpektuje pokyny členov maturitnej komisie, môže predseda predmetovej komisie jeho skúšku prerušiť alebo ju predčasne ukončiť.

      Ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže dostaviť v stanovenom termíne na maturitnú skúšku, je povinný to včas, najneskôr však v deň konania MS oznámiť triednemu učiteľovi a do troch dní odo dňa, kedy mal skúšku vykonať, predložiť riaditeľovi školy písomný doklad na ospravedlnenie neprítomnosti spolu so žiadosťou o určenie náhradného termínu MS. V odôvodnenom prípade bude žiakovi povolené vykonať ÚFIČ MS po prvýkrát v najbližšom riadnom skúšobnom období.

      Výsledky maturitnej skúšky budú žiakom oznámené predsedom predmetovej maturitnej komisie po ukončení  ústnych odpovedí v čase podľa harmonogramu. Hodnotenie je konečné.

      Vysvedčenia o maturitnej skúške ako i ostatnú dokumentáciu a doklady dostanú absolventi pri slávnostnom vyradení piatok 29. mája 2016. Absolventi sa v uvedený deň dostavia do školy o 8,00 hod a riadia sa pokynmi triednej učiteľky.

     • Prijímacie skúšky 2016/2017

     • Príjímacie skúšky do študijných odborov obchodný pracovník a obchodná akadémia sa budú konať:

      1. termín 09. 05. 2016

                vysledky_9.5.2016.pdf

      1. termín 12. 05. 2016

      v budove školy (miestnosť 101) ​o 8. 00 hod. 

      Výsledok prijímacieho konania do študijných odborov v školskom roku 2016/2017

      vysledok_prijimacieho_konania.pdf

       

      Riaditeľka školy oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 21. 6. 2016 o 8.00 hod. v budove školy (miestnosť 101).

       

       

      Prijímacie skúšky 21. 6. 2016 - výsledky

                 
                 

      pcis

      st_kód

      sjl

      mat

      spolu

      vyhovel/nevyhovel

       

      PS163708

      24,5

      11

      35,5

      vyhovel

       

      PS169065

      22,5

      11

      33,5

      vyhovel

       

      PS167370

      15,25

      11,5

      26,75

      vyhovel

       

      PS166709

      8,25

      15

      23,25

      vyhovel

                 
                 
                 
                 

      Revúca 21. 6. 2016

         

      Ing. Viera Badínová, v. r.

             

      riaditeľka školy

       

     • REKVALIFIKAČNÉ KURZY

     • CUKRÁR, CUKRÁRKA (280 hod.)

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ   (kuchár, čašník) (450 hod.)

      KADERNÍK, KADERNÍĆKA (450  hod.)

      MIESTO KONANIA KURZU: V PRIESTOROCH SSOŠ NA UL.  ŹELEZNIČNEJ V REVÚCEJ

      TERMÍN:  JÚN, JÚL, SEPTEMBER, OKTÓBER

      Počet osôb v skupine: 15-20

      Bližšie informácie : SSOŠ Revúca č. tel. 0908 770 758

                                                                     0917 910 320

     • Komisionálne skúšky

     • Dňa 30. a 31. 3. 2016 o 14.00 hodine sa budú konať komisionálne skúšky. 

    • Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ)
     • Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ)

    • II.C v predmete PROPAGÁCIA A ARANŽOVANIE
     • II.C v predmete PROPAGÁCIA A ARANŽOVANIE

     • Naši šikovní žiaci na vyučovacích hodinách PAA sa neučia len teóriu, ale aj preverujú svoje teoretické vedomosti praktickými prácami.  

      Mgr. Alena Koroľová

      II.C v predmete PROPAGÁCIA A ARANŽOVANIE - Obrázok 1