• MENU PRE ZMENU
     • MENU PRE ZMENU

     • Dňa 10. 10. 2017 sa v našej škole uskutočnila prvá aktivita v rámci projektu MENU PRE ZMENU - odborná prednáška o zdravom životnom štýle s ochutnávkou zdravej mrkvovej nátierky. Prednášky sa zúčastnili žiaci rôznych ročníkov a na záver po diskusii vyplnili dotazník o životnom štýle a dostali vypracovať stručný referát o svojom obľúbenom ovocí. Prednášku odprezentovala Ing. Ingrid Dojčárová, koordintorkou projektu je Mgr. Alena Koroľová.

     • ERASMUS+ (Maďarsko, Budapešť)

     • Dnes ráno naši žiaci pod odborným pedagogickým dozorom RNDr. Janky Strinkovej odcestovali na trojtýždňovú odbornú stáž do Budapešti. 

      Vo fotoalbume prinášame ich zážitky prvý deň.

     • Organizácia školského roka 2017/2018

     • Prázdniny

      Posledný deň

      vyučovania pred

      začiatkom

      prázdnin

       

      TERMÍN PRÁZDNIN

      Začiatok

      vyučovania po

      prázdninách

       jesenné

       27.október 2017

      (piatok)

       30.október - 31.október 2017

      2.november 2017

      (štvrtok) 

       vianočné

       22.december 2017

      (piatok)

      23.december 2017 - 5. január 2018

      8.január 2018

      (pondelok)

       polročné

       1.február 2018

      (štvrtok)

      2.február 2018

      (piatok)

       5.február 2018

      (pondelok)

               jarné         

       

       

       

       Banskobystrický,

      Trenčiansky,

      Žilinský kraj

       16.február 2018

      (piatok)

       19. február -  23.február  2018

         26.február  2018

                       (pondelok)               

       Bratislavský,

      Nitriansky,

      Trnavský kraj

       2.marec 2018

      (piatok)

      5.marec -

      9.marec 2018

       12.marec 2018

      (pondelok)

      Košický,

      Prešovský kraj

       23.február 2018

      (piatok)

      26.február -

      2.marec 2018

       5.marec 2018

      (pondelok)

       veľkonočné

       28.marec 2018

      (streda)

      29.marec - 3.apríl 2018

      4.apríl 2018

      (streda)

       letné

       29.jún 2018

      (piatok)

       2. júl - 31.august 2018

       3.september 2018

      (pondelok)

     • SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM

     • Potrebuješ kvalifikáciu v odbore

       

      HOSTINSKÝ, KADERNÍK, CUKRÁR?

      Ponúkame cestu ku kvalifikácii

      v jednoročnom bezplatnom skrátenom štúdiu

       v školskom roku 2017/2018

      6486 H  hostinský, hostinská

      6456 H  kaderník

      2964 H  cukrár, cukrárka

       

      Prihlášky môžete podať do 11. augusta 2017

       

      Kontakt:

      0908770758

      0905485383

                                                                                0917910320                                                                          

     • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

     • Potrebuješ maturitnú skúšku

      a máš výučný list?

      Ponúkame cestu k maturitnej skúške v dvojročnom bezplatnom nadstavbovom štúdiu

                    v školskom roku 2017/2018

           6421 L      spoločné stravovanie

      6426 L      vlasová kozmetika

      pre absolventov učebných odborov

      hostinský, kuchár, čašník, servírka, cukrár, kaderník

       

      Prihlášky môžete podať do 11. augusta 2017

      kontakt: 

      0908770758

      0905485383

                                                                                 0917910320                                                                          

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • Dňa 9. a 11. mája 2017 sa uskutočnia prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre záujemcov o študijné odbory OBCHODNÝ PRACOVNÍK a OBCHODNÁ AKADÉMIA so začiatkom o 8.00 hod.

         

      Výsledok prijímacích skúšok

       do študijných odborov dňa 9. 5. 2017

       v školskom roku 2017/2018

      ST-KÓD

      SJL

      MAT

      SPOLU

      Prijímacie skúšky vykonal úspešne/neúspešne

      SSOS7130

      19

      21

      40

      úspešne

      SSOS2757

      16

      12

      28

      úspešne

      SSOS5944

      18

      21

      39

      úspešne

      SSOS0912

      19

      21

      40

      úspešne

      SSOS7882

      12

      19

      31

      úspešne

      SSOS8291

      15

      25

      40

      úspešne

      SSOS1477

      25

      18

      43

      úspešne

      SSOS6549

      28

      12

      40

      úspešne

      SSOS4022

      23

      15

      38

      úspešne

      SSOS8170

      15

      21

      36

      úspešne

      SSOS8571

      19

      12

      31

      úspešne

      SSOS0437

      12

      24

      36

      úspešne

      SSOS7599

      19

      15

      34

      úspešne

      SSOS2508

      20

      15

      35

      úspešne

       

         

       

       

       

                 
         

      V Revúcej  9. 5. 2017

           

                                      Ing. Viera Badínová, v. r.

                   

                                      riaditeľka školy

       

     • PČOZ MS 2017

     • v dňoch 24. a 25. mája 2017 žiaci IV.E triedy vykonajú praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky podľa nasledovných organizačných pokynov a harmonogramu:

      Organizačné pokyny pre žiakov

       

      • žiaci vhodne oblečení a upravení sa dostavia do školy  podľa rozpisu na daný deň skúšky najneskôr 15 minút pred stanoveným začiatkom

       

      • podľa charakteru maturitnej témy si žiaci prinesú dovolené pomôcky, pri vypracovaní úloh budú mať žiaci k dispozícii:

       

      obchodná akadémia

      ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

      ÚČTOVNÍCTVO, EKONOMICKÉ CVIČENIA

      • PC v učebni informatiky
      • opečiatkované papiere
      • formuláre, ktoré sú súčasťou zadania
      • kalkulačky
      • písacie potreby
      • Tlačiareň
      • USB kľúč
      • PC v učebni informatiky
      • opečiatkované papiere
      • formuláre, ktoré sú súčasťou zadania
      • kalkulačky
      • účtové osnovy
      • písacie potreby
      • tlačiareň
      • USB kľúč

       

      • pri vypracovaní jednotlivých častí zadania sú žiaci povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické normy

       

      • ak žiak nevhodným spôsobom narušuje priebeh skúšky alebo nerešpektuje pokyny členov MK, môže predseda jeho skúšku predčasne ukončiť a o výsledku skúšky a celkovej klasifikácii rozhodne predmetová maturitná komisia

       

      • ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže dostaviť v stanovenom termíne na PČOZ MS, je povinný to včas, najneskôr však v deň začatia  PČOZ MS oznámiť triednemu učiteľovi a do troch dní odo dňa, kedy mal skúšku vykonať, predložiť písomný doklad na ospravedlnenie neprítomnosti a požiadať o náhradný termín konania PČOZ MS

       

      • do skúšobných miestností vstupujú žiaci určených skupín len s povereným pedagogickým dozorom a zaujmú ním určené miesta

       

      • do skúšobných miestností si žiak smie priniesť len písacie a rysovacie potreby a kalkulačku (ostatné pomôcky, tlačivá a papiere dostane v skúšobnej miestnosti)

       

      • skúšobnú miestnosť smú žiaci opustiť len so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa a to jednotlivo, pri odchode odovzdá žiak všetky tlačivá a papiere dozorkonajúcemu učiteľovi

       

       

      časový harmonogram

       UCT + EKK/adk

       

      pondelok

      24. 04. 2017

      ADK/uct + ekk

      utorok

      25. 04. 2017

      1. časť (UCT, ekk)

       

      Čas

      činnosť

      miestnosť

       

      07,45 – 08,00

      pokyny

      informatika/1,2

       
       

      08,00 – 14,00

      riešenie súvislého príkladu

      informatika/1,2

       
       

       

       

       

       

       

       

      2. časť (adk)

       

      Čas

      činnosť

      miestnosť

       

      07,45 – 08,00

      pokyny

      informatika/1,2

       
       

      08,00 – 14,00

      riešenie súvislého príkladu

      informatika/1,2

       
       
    • Žiaci III.A na ÚPSVaR
     • Žiaci III.A na ÚPSVaR

     • Dnes sa žiaci III.A triedy, učebného odboru HOSTINSKÝ zúčastnili odbornej besedy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej. Získali veľa užitočných a zaujímavých informácií ohľadom životných a pracovných podmienok. Oboznámili sa aj s možnosťami a povinnosťami po absolvovaní školy. Tieto informácie boli sprostredkované JUDr. Martinove a Ing. Patkovou. 

      PhDr. Anna Chovanková